Ikatlong Markahang Pagsusulit sa Araling Panlipunan 10
 • 1. Ang layunin nito ay pantay-pantay na karapatan at oportunidad para sa lahat ng uri ng kasarian.
A) Human Rights
B) HeForShe.org
C) Gender Equality
D) SOGIE Bill
 • 2. Ito ay paniniwalang ang kababaihan at kalalakihan ay dapat magkaroon ng pantay na karapatan at oportunidad.
A) Feminism
B) Gender Sensitivity
C) Sexualism
D) Masculinity
 • 3. Ano ang kahulugan ng acronym na SOGIE?
A) Sex Orientation and Gender Identity or Expression
B) Social Orientation and Gender Identity or Expression
C) Social Operations on Gender Identity and Expression
D) Sexual Orientation and Gender Identity and Expression
 • 4. Ito ay isang panukulang batas na naglalayong maiwasan ang diskriminasyon ano pa man ang oryentasyong seksuwal ng isang indibiwal.
A) Human Rights
B) Gender Equality
C) HeForShe.org
D) SOGIE Bill
 • 5. Ang hakbang na ito ay naglalayong magkaroon ang iba't ibang kasarian ng pantay-pantay na karapatan at oportunidad.
A) Gender Equality
B) SOGIE Bill
C) Human Rights
D) HeForShe.org
 • 6. Ang UN Women ay nagkaroon ng pinag-isang kampanya para sa pagkakapantay-pantay ng kasarian. Ano ito?
A) SOGIE Bill
B) HeForShe.org
C) Human Rights
D) Gender Equality
 • 7. Ang kababaihan at kalalakihan ay dapat magkaroon ng pantay na karapatan at oportunidad. Ano ang paniniwalang ito?
A) Masculinity
B) Feminism
C) Gender Sensitivity
D) Sexualism
 • 8. Ang SOGIE bill ay pagpapakita ng pagsunod ng ating pamahalan sa mga sumusunod maliban sa isa. Ano ito?
A) International Covenant on Civil and Political Rights
B) Universal Declaration of Human Rights
C) International Covenant on Economic Social and Cultural Rights
D) Commission on Human Rights
 • 9. Anong buwan ipinagdiriwang ang International Women's Day?
A) Marso
B) Hunyo
C) Hulyo
D) Mayo
 • 10. Maiwasan ang diskriminasyon, ano pa man ang oryentasyong seksuwal ng isang indibidwal ang isinusulong ng panukulan batas na ito.
A) Human Rights
B) SOGIE Bill
C) HeForShe.org
D) Gender Equality
 • 11. Ilang bahagdan ang nakaranas ng pananakit na pisikal sa edad na 15 ayon sa istadistika ng karahasan ng kababaihan?
A) 6%
B) 8%
C) 7%
D) 5%
 • 12. Ang GABRIELA o General Assembly Binding Women for Reforms, Integrity, Equality, Leadership and Action ay kilala bilang?
A) Samahan ng kababaihan
B) Karapatan ng kababaihan
C) Wome's Right
D) Karahasan sa kababaihan
 • 13. Ayon kay Hillary Clinton ang mga LGBT ay kabilang sa
A) invisible majority
B) visible majority
C) visible minority
D) invisible minority
 • 14. Kilala rin ang LGBTQ bilang
A) Walang kasarian
B) Ikalawang kasarian
C) Unang kasarian
D) Ikatlong kasarian
 • 15. Ano ang ibig sabihin ng G.A.B.R.I.E.L.A?
A) General Action Binding Women for Reforms, Integrity, Leadership and Action
B) Gender Arrest Bringing Women to Required, Inactivity, Equality, Leadership and Action
C) General Assembly for Bright Women for Regarding, Integrity, Equality, Leadership and Action
D) General Assembly Binding Women for Reforms, Integrity, Equality, Leadership and Action
 • 16. Ang mga sumusunod ay kabilang sa seven deadly sins MALIBAN sa:
A) Pagkaganid
B) Kahambugan
C) Poot
D) Panlilinlang
 • 17. Anong prinsipyo ng Yogyakarta kung saan ang lahat ay may karapatan sa edukasyon nang walang diskriminasyong nag uugat at nagsasanhi ng oryentasyong seksuwal at pagkakalinlang pangkasarian.
A) Prinsipyo 4
B) Prinsipyo 25
C) Prinsipyo 12
D) Principle 16
 • 18. Alin sa sumusunod ang halimbawa ng domestic violence?
A) Sinuntok ni Rica ang pader ng kanilang bahay
B) Nagalit si Oman kay Karlo, inihagis niya ang baso ng nakasinding kandila na siyang ikinamatay nito
C) Nagtapon ng basura sa ilog si Ralpha na siyang dahilan ng pagkahuli nito sa mga pulis
D) Mahinang binulongan ni Mario ang anak na si Lorna na 'wag magsuot ng maikling damit, nahiya ito at umiyak buong araw
 • 19. Sa anong Yogyakarta Principles nakasaad na bawat mamamayan ay may karapatang sumali sa mga usaping publiko, kabilang ang karapatang mahalal at lumahok sa pagbubuo ng mga patakarang may kinalaman sa kanyang kapakanan.
A) Principle 14
B) Principle 25
C) Princple 12
D) Principle 2
 • 20. Ang samahang ito ay binuo ng mga miyembro ng LGBT upang masubaybayan ang mga krimen na nangyayari sa mga homoseksuwal.
A) The Philippine LGBT Crime Association
B) The LGBT Party List of the Philippines
C) The LGBT National Criminal Assembly
D) The Philippine LGBT Hate Crime Watch
Created with That Quiz — the math test generation site with resources for other subject areas.