екологија
Нашата планета
се вика
Денот на планетата Земја е на
Екологија е наука која го проучува односот на

човекот кон

Растенијата при недостиг на вода и светлина
Заеднички карактеристики на  живите организми се
:
раѓање  дишење    вода    храна     размножување 
умирање
и
,
,
,
едно растение, животно или човек.
средина е околината во која живее
простор каде што животните
Животната  средина не е само живеалиште, тоа е

раѓаат 
растат
размножуваат
и
умираат
Човекот понекогаш се труди да ја промени
средина.
Менувајќи ја животната средина го загрозува
свет.
Најчести загадувачи на водите се
води.
Отпадот ако не се фрла на соодветно место се
и
од фабриките го загадуваат
Загадениот воздух има отровни материи,а тие се
ретка магла или
задржуваат во ниските делови од воздухот како
Прочистувачи на воздухот  се зелените
во

шумите.
Живеалиштето е простор населен со
и
почва ливада шума
Видови на живеалишта
вода бара река езеро
почва  парк нива
Живеалишта направени од човекот
Растенијата ги населуваат сите  живеалишта на
Животните сами не создаваат
Во природата живееат многу
Птиците се хранат со
храна.
и
Ливадата е живелиште за сите
растенија животни инсекти
и
На ливадата растат многу
растенија.
                    и животинскиот свет се меѓусебно
поврзани.
Students who took this test also took :

Created with That Quiz — where test making and test taking are made easy for math and other subject areas.