Α-9-9-ΠΡΟΣΗΜΟ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για ευκολία το -∞ και+∞ να το γράφετε
πληκτρολογώντας το - και δύο μηδενικά(-00)
 ή + και δύο μηδενικά (+00).

Αν δεν έχει λύση να γράφετε τη λέξη : Αδύνατη
Απάντηση:
Να λυθεί η ανίσωση: χ2-2χ-3>0
Δ=
τιμές του χ
πρόσημο
χ2-2χ-3
<χ<
-∞
και
χ1=
0
<χ<
0
χ2=
+∞
Απάντηση:
διαφορετικά η πιο πάνω λύση: χ∊(-00,2)⋃(2,+00)
τιμές του χ
Να λυθεί η ανίσωση: χ2-4χ+4>0
Δ=
πρόσημο

<χ<
-∞
χ12=
0
<χ<
+∞
Απάντηση:
τιμές του χ
Να λυθεί η ανίσωση: χ2-4χ+4<0
Δ=
πρόσημο

-∞
χ12=
0
+∞
Απάντηση:
τιμές του χ
Να λυθεί η ανίσωση: χ2-4χ+5<0
Δ=
πρόσημο

-∞
+∞
Απάντηση:
τιμές του χ
Να λυθεί η ανίσωση: χ2-4χ+5>0
Δ=
πρόσημο

ή διαφορετικά η πιο πάνω απάντηση
γράφεται χ∊R
-∞
<χ<
+∞
Απάντηση:
Να λυθεί η ανίσωση: χ2-3χ-4>0
Δ=
τιμές του χ
πρόσημο
<χ<
-∞
και
χ1=
0
<χ<
0
χ2=
+∞
Απάντηση:
Να λυθεί η ανίσωση: χ2+3χ+2≤0
Δ=
τιμές του χ
πρόσημο

-∞
χ1=
≤χ≤
0
0
χ2=
+∞
Απάντηση:
Να λυθεί η ανίσωση: χ2+3χ+2>0
Δ=
τιμές του χ
πρόσημο

<χ<
-∞
χ1=
και
0
0
χ2=
<χ<
+∞
Απάντηση:
Να λυθεί η ανίσωση: -χ2+5χ-6≤0
Δ=
τιμές του χ
πρόσημο
<χ≤
-∞
χ1=
και
0
0
χ2=
≤χ<
+∞
Students who took this test also took :

Created with That Quiz — the math test generation site with resources for other subject areas.