Test za Cirkulatoren sistem 1
 • 1. Пигментот хемоглобин во црвените крвни клетки ја врши функцијата?
A) Ја одредува крваната група
B) Врзува и пренесува масти
C) Ги врзува и пренесува CO2 и O2
D) Го запира крварењето
 • 2. Кој од крвните клетки учествува во коагулацијата?
A) Еритроцити
B) Лимфоцити
C) Леукоцити
D) Тромбоцити
 • 3. Која е улогата на леукоцитите
A) Да пренесуваат хранливи материи
B) Да ја згрутчуваат крвта
C) Да го бранат телото од напаѓачи
D) Да пренесуваат гасови
 • 4. Ако од крвта ги отстраниме крвните клетки ќе остане:
A) Крвен серум
B) Лимфна течност
C) Крвната плазма
D) Крвна течност
 • 5. Ако детето ја наследило болеста и е хемофиличар тогаш неговото тело ќе има
A) Намалена способност за размена на гасови
B) Намалена способност за коагулирање на крвта
C) Зголемен хемоглобин
D) Зголемен крвен притисок и пулс
 • 6. Во десната половина на срцето тече
A) Крв богата со кислород
B) Крв богата со СО2
C) Крв сиромашна со кислород
 • 7. Крвни садови кои ја собираат крвта од органите и ја носат во срцето се викаат:
A) Вени
B) Артериоли
C) Капилари
D) Артерии
 • 8. Со што се карактеризира болеста анемија:
A) Зголемување на бројот на еритроцитите
B) Зголемување на бројот на тромбоцитите
C) Зголемување на количеството на плазмата
D) Намалување на бројот на еритроцитите
 • 9. Како се вика фазата при срцевата работа, кога преткоморите се стегаат(активна фаза)?
A) Дијастола
B) Систола
C) Крвоток
D) Пулс
 • 10. Процесот на засирувањето на крвта е познато како
A) Коагулација
B) Трансфузија
C) Тромбоза
 • 11. Нечистата крв од телото се враќа во срцето преку:
A) Горна и долна шуплива вена
B) Горна шуплива вена
C) Белодробна вена
D) Долна шуплива вена
 • 12. Кои крвни садови ја враќаат оксидираната крв во срцето
A) Белодробни артерии
B) Горна шуплива вена
C) Белодробни вени
D) Аорта
 • 13. Крвта е :
A) Течно сврзно ткиво
B) Фиброзно сврзно ткиво
C) Меко сврзно ткиво
 • 14. Најмалите крвните садови кои доаѓаат до клетките и преку нив се врши размена на гасови се;
A) Артериолите
B) Капиларите
C) Венулите
 • 15. Пулс е :
A) Брановидното движење на крвта низ вените
B) Брановидното движење на крвта низ артериите
C) Отчукувањето на срцето
 • 16. Крвен притисок е:
A) Силата со кој крвта притиска на ѕидовите на крвните садови
B) Силата со која крвта влегува во срцето
C) Силата со која крвта ги отвара клапите
 • 17. Како се вика надворешниот слој на срцето?
A) Перикард
B) Епителен слој
C) Мускулест слој
 • 18. Која од наведениве функции е заштитна функција на крвта:
A) Пренесува хранливи материи и кислород до крвта
B) Врши коагулација и не дозволува преголемо губење на крв од организмот
C) Пренесува топлина во организмот и ја регулира телесната температура
 • 19. Кој од наведениве органи не е дел од лимфниот систем:
A) Лимфни јазли
B) Крајници
C) Градна жлезда
D) Срце
 • 20. Како се нарекува болеста во која настанува наталожување на маснотии во ѕидовите на крвните садови:
A) Аритмија
B) Анемија
C) Атеросклероза
D) Артериосклероза
 • 21. Ѕидовите имаат мала цврстина и еластичност а во внатрешноста имаат залистоци-ова е краток опис на кои крвни садови?
A) На вените
B) На артериите
C) На венулете
D) На аортата
 • 22. Пулсот го мериме на:
A) Вените
B) Артериите
C) Капиларите
 • 23. На кои делови се дели аортата штом ќе излезе од срцето?
A) Лев дел,десен дел и прав дел
B) Нагорен дел,аортен лак и надолен дел
C) Аортата продолжува право и воопшто не се дели
 • 24. Малиот крвоток носи крв до?
A) Белите дробови
B) Главата
C) Целото тело
 • 25. Големиот крвоток носи крв до?
A) Целото тело
B) Белите дробови
C) Нозете
 • 26. Хемофилијата е болест која :
A) Се пренесува генетски,женските заболуваат а машките се преносители
B) Се пренесува генетски,заболуваат и машките и женските
C) Се пренесува генетски,женските се само преносители а машките заболуваат
Created with That Quiz — where a math practice test is always one click away.