Problemes amb fraccions
CALCULA:
4
5
3
1
d'una hora=
de 1000 €=
minuts
CALCULA:
4
1
5
6
de
d'un dia=
3
2
de 600 €=
hores
Fer el percentatge d'una quantitat és aplicar una fracció
que a sota té un 100 al número. Fixa't
20% de 1000 €=
Ara prova-ho tu:
10% de 200 €=
100
20
de 1000 €=
×
20×1000
€=
100
=200 €
Fer el percentatge d'una quantitat és aplicar una fraccióque a sota té un 100 al número  i dalt el percentatge.Tenint present això, calcula:
15% de 400 €=
5% de 300 €=
×
×
€=
€=
Els 3/5 d'un dipòsit són600 L. Quina capacitat té el dipòsit?
En total són
x
x
x
Litres
El dipòsit d'un cotxe estava plè. S'han gastat 3/7 de totel dipòsit, i això són 18 L. Contesta:
b) Quants libres queden?
a) Capacitat del dipòsit: 
x
x
x
Litres
litres
Tenim ampolletes de 1/3 de litre. Volem omplir unagarrafa de 5 litres. Quantes ampolles necessitarem?
Quantes ampolles de 3/4 de litre podem omplir amb
el contingut d'una garrafa de 6 litres?
I si fos una bóta de 600 litres?
ampolletes
ampolles
Una cursa es divideix en tres etapes. La primera els 
4/9 del total, i la segona, 1/3 del total. Quina part 
del total representa la tercera etapa?
1
1
Representa
1
1
del total
Amb un petit esquema es pot troba fàcilment:
Són
La Cristina s'ha gastat la meitat dels 3/5 dels seus 
estalvis en un llibre. Quina fracció de tots els seus
estalvis s'ha gastat?
x
x
del total. També es pot fer:
x
x
x
×
x
=
Amb un petit esquema es pot troba fàcilment:
Són
La meitat d'un premi es reparteix en 4 parts iguals. 
Quina fracció del total és cadascuna de les parts?
÷
x
x
del total. També es pot fer:
=
x
x
÷
=
Una familia gasta 1/4 dels seus ingressos en el lloguerdel seu habitatge, 1/8 en alimentació i 1/12 en lesfactures de gas i telèfon. Contesta:
a) Quna fracció del total són aquestes despeses?
b) Quant queda per altres despeses?
1
+
=
+
=
=
En Max i la Farah han plantat arbres. La quarta partd'aquests arbres són pomers i 3/8 són tarongers. Entre pomers i tarongers hi ha 15 arbres. Contesta:
a) Quants arbres hi ha en total?
c) Quants tarongers hi ha?
b) Quants pomers hi ha?
15÷
P
P
=
T
T
T
×
×
×
=
=
=
Els veïns d'una comunitat es reuneixen per decidir si
hi posen ascensor. N'hi ha 3/4 que hi estan d'acord,
i la meitat dels restants hi estan en contra. Hi ha 8
veïns que s'abstenen. Quants veïns hi ha a la comunitat?
Quantes peces corresponent als veïns que s'abstenen?
Ara pots saber quantes n'hi ha en total amb una senzilla operació. El resultat és
F
F
veïns
peces
F
F
F
F
b) Quina fracció del total són  els adolescents?
a) Quina fracció del total són els nens?
c) Quina fracció del total són els 
 altres passatgers?
En un autobús hi ha ocupats els 4/5 de les places. 
D'aquestes, la sisena part la ocupen nens, i la meitat,
adolescents. Contesta:
=
=
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.