GES1. Relleu (II)
__1. Meteorització químicaA. Trencament de roques degudes al gel
__2. Meteorització químicaB. Arrossegament de sediments a les parts baixes del riu
__3. Meterorització físicaC. Dissolució de roques calcàries
__4. Meterorització físicaD. Arrels d'arbres que fracturen roques
__5. No es tracta de meteoritzacióE. Oxidació del ferro que contenen les roques
__6. No es tracta de meteoritzacióF. La caiguda d'un penyasegat
__7. AqüíferA. Creix del sostre d'una cova cap a avall
__8. CarbonatacióB. Va des del sòl d'una cova fins al sostre
__9. ColumnaC. Creix del sòl d'una cova cap a amunt
__10. DolinaD. Es forma quan s'enfonsa el sostre d'una caverna
__11. EstalactitaE. Procés pel qual es dissolen roques calcàries
__12. EstalagmitaF. Estructura geològica soterrada que conté aigua
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.