Qüestionari repàs 3 ESO (covid - 1)
Escriviu la fracció simplificada!
Fes les següents operacions:
Recordeu que 2-1/4 =
Efectua les següents operacions amb radicals
4-1/4
21/4
2-1/4
6 arrel (2)
arrel (2)
-4 arrel (2)
Fes les següents operacions amb potències:
Realitza les següents operacions
amb els següents polinomis.
25x6+35x5-13x3-93x2-46x+70
25x6-35x5-13x4+93x3-46x2-10x+70
-25x6+35x5-13x4+93x3-46x2-10x-70
Fes la següent divisió de polinomis. 
Indica quin n'és el quocient i el reste.
Quocient = 
Reste = 
Fes les següents equacions
x = 
x= 
x = 
Resol el següent sistema
x = 
y = 
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.