probabilitat II (2n batxi)
       TOTS AQUESTS EXERCICIS SÓN DE                  SELECTIVITAT DEL 2017(ànims que ja veureu que no són tant difícils)
Escriu la respostes en forma de fracció irreductible.
En una clase de bachillerato hay 10 chicas y 8 chicos. De ellos 3 chicas y 4 chicos juegan al ajedrez. Si escogemos un estudiante al azar, determine:
Sea chica y no juegue al ajedrez
No juegue al ajedrez sabiendo que es chico.
Escriu la resposta amb dos decimals i 
indicant el decimal amb un punt (p.e. 0.50)
En una clase de bachillerato, el 60% de los alumnos
aprueban matemáticas, el 50% aprueban inglés y el 
30% aprueban las dos asignaturas.
Calcule la probabilidad de que un alumno elegido al azar:
Apruebe alguna de las dos asignaturas (una o las dos). 
Apruebe Matemáticas sabiendo que ha aprobado inglés.
Aproxima la solució a un decimal i indicant el decimal amb un punt (p.e. 0.3472 és 0.3)
Hallar la probabilidad de que un estudiante que 
tenga android en el teléfono móvil sea chica.
Suponemos que los estudiantes de la UIB solo tienen dos 
sistemas operativos en sus teléfonos móviles: android y IOS. 
El 80% tienen el sistema operativo android. 
El 25% de las chicas tienen IOS en su teléfono móvil y 
el 45% de los estudiantes de la UIB son chicos. 
Hallar la probabilidad de que un muchacho 
de la UIB tenga IOS en su teléfono móvil. 
Escriu la resposta amb 2 decimals i utilitzat el . (p.e. correcte serà 0.60, no 0.6)
Són A i B successos independents?
Siguin A i B successos tals que
P(A)=0.7, P(B)=0.6 i P(AUB)=0.9
P(A-B)= 
P(A/B') =
Dependents
Independents
En una universidad el 30 % de los alumnos va a la cafetería A,
el 60 % va a la cafetería B y el 20 % va a ambas cafeterías. 
Escriu la fracció simplificada i el 
decimal amb dos decimals i el . (p.e. correcte 0.30, no 0.3)
Si se elige al azar un estudiante de esa universidad, 
calcule la probabilidad de que el estudiante no vaya
a la cafetería A ni a la cafetería B.
Si se elige al azar un estudiante que va a la
cafetería A, halle la probabilidad de que 
también vaya a la cafetería B.
Escriu la resposta en forma de fracció simplificada
Són A i B successos independents?
Donats els successos A i B dels que sabem que 
P(A)=4/9, P(B)=1/2 i P(AUB)=2/3
P (A'/B) = 
Dependents
Independents
Escriu la resposta en forma de fracció simplificada
Donats els successos A i B dels que sabem que P(A)=3/5, P(B)=7/10 i P(A'nB')=1/10
P(AUB) =
P(B'/A) =
P(AnB) =
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.