3r- prova progressions -2
 • 1. En la successió {2,8,32, x,....} el terme x és:
A) 64
B) 128
C) Cap de les respostes
D) 48
 • 2. { -14, 28, -56, 112,... } és:
A) Progressió geomètrica
B) No és una progressió
C) Una successió
D) Progressió aritmètica
 • 3. Com s'anomena a_n?
A) Terme desconegut
B) Cap de les respostes
C) Terme general
D) Terme final
 • 4. Si a_n= 3n+7, el quart terme és?
A) 19
B) 10
C) Cap de les respostes
D) 12
 • 5. Quin és el vintè terme de la progressió aritmètica sabent que a3=34 i a9= 100
A) 200
B) 209
C) 221
D) Cap de les respostes
 • 6. Un corredor fa el primer dia 5 km i augmenta el seu entrenament en 3 km més cada dia. Quants km va fer en total al cap de 30 dies?
A) 1500
B) 95
C) 1455
D) 450
 • 7. La diferència de la progressió aritmètica on a6=25 i a17=69 és:
A) 3
B) 11
C) 7
D) 4
 • 8. La progressió {2,4,6,8....} és una progressió:
A) geomètrica de raó 2
B) aritmètica de diferència -2
C) aritmètica de diferència 2
D) Cap de les respostes
 • 9. El terme general de la progressió {4, 7, 10, 13,...} és
A) a_n= 2n-3
B) a_n=4n-2
C) a_n= 3+(n-1)·4
D) a_n= 3n+1
 • 10. En la progressió {4, 7, 10, 13,...}
A) Cap de les respostes
B) d=-2 i a1=4
C) d=3 i a1=13
D) d=4 i a1=3
 • 11. El terme 15è de la progresió aritmètica {6, 3, 0,...} és
A) a15=-20
B) a15=42
C) a15= -36
D) Cap de les respostes
 • 12. La suma dels 50 primers termes de la progressió aritmètica {4, 2, 0,...} és
A) S50= -2250
B) S50= -2450
C) S50= 2250
D) S50=4500
 • 13. En una progressió geomètrica sabem que a4=54 i a11=118098. Quin és el sisè terme?
A) 162
B) 243
C) 486
D) 187
 • 14. La progressió {3,9,27,...} és:
A) aritmètica de diferència 6
B) geomètrica de raó 6
C) geomètrica de raó 3
D) Cap de les respostes
 • 15. El terme general de la progressió geomètrica {2, 6, 18,...} és:
A) a_n= 6 ·3n-1
B) a_n= 3 ·2n-1
C) a_n= 2 ·3n
D) a_n= 2 ·3n-1
 • 16. El terme vuitè de la progressió geomètrica { 1, 3, 9,27,...} és:
A) 37
B) 39
C) 38
D) Cap de les respostes
 • 17. Quina és la raó de la progressió geomètrica {32,-16,8,-4....} ?
A) 1/2
B) -2
C) -1/2
D) 2
 • 18. La suma dels vuit primers termes d'una progressió geomètrica de raó 2 i primer terme 5 és:
A) 256
B) 1275
C) 1280
D) 640
 • 19. La suma dels 10 primers termes de la progressió aritmètica {4, 7, 10, 13,..}
A) 224
B) 98
C) 546
D) Cap de les respostes
 • 20. Un banc ofereix als seus clients un interès de 7% anual. Ingressant 1500 €, quants diners tindràs al cap de 15 anys? (resultat arrodonit)
A) 1200
B) 10500
C) 4800
D) 4139
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.