Examen funcions lineals -càlcul
 • 1. La recta y = - 4 és...
A) Afí decreixent
B) Cap de les opcions.
C) Lineal decreixent
D) Constant
 • 2. La recta y = 0.5x+6 és...
A) Cap de les opcions.
B) Lineal decreixent
C) Lineal creixent
D) Afí decreixent
 • 3. Una recta és constant quan el pendent "m" és
A) zero
B) positiu
C) negatiu
D) És indiferent, pot ser positiu o negatiu, depèn del valor que se li doni a la pendent.
 • 4. L'ordenada a l'origen de la recta y = x - 2 és...
 • 5. Una funció afí passa sempre per l'origen de coordenades?
A) Si, sempre
B) A vegades, depèn del valor del pendent
C) No, mai
D) Cap de les opcions.
 • 6. Si l'ordenada a l'origen d'una funció afí és negativa, tallarà l'eix Y...
A) Cap de les opcions.
B) Per sobre l'origen de coordenades
C) Per sota l'origen de coordenades
D) Per l'origen de coordenades
 • 7. La recta y = -2x-3 NO passa pel punt...
A) (-3,3)
B) (1,-5)
C) (-1,1)
D) (0,-3)
 • 8. La recta y = -2x+3 passa pel punt...
A) (0,-3)
B) (-1,5)
C) (3,0)
D) (1,5)
 • 9. Les rectes y=3x-1 i 3x-y+1=0 són
A) Secants
B) Paral·leles
C) Cap de les opcions.
D) Coincidents
 • 10. Troba l'equació de la recta que passa pels punts A(-1,0) i B(0,-4)
A) y=-4x-4
B) y= +4x+4
C) Cap de les opcions.
D) y= -4x+4
 • 11. La recta y = 6 té pendent
 • 12. Determina el pendent i l'ordenada en l'origen de la recta d'equació -5x+y-1=4
A) Cap de les opcions
B) m=5 y=-5
C) m=5 y=5
D) m=-5 y=-5
 • 13. El pendent de la recta que passa pels punts A(-2,1) i B(1,-2) és...
 • 14. Quina és l'ordenada a l'origen de la funció y = -2x
 • 15. Les rectes y =4x-4 i -3x+y=0 es tallen en el punt ...
 • 16. L'equació de la recta que té pendent -4 i passa pel punt P(2,-1) és...
A) Cap de les opcions.
B) y= 4x +9
C) y = -4x-9
D) y= -4x +9
 • 17. Quins és el punt de tall de la recta y = 3x - 6 amb l'eix X?
 • 18. Troba l'equació de la recta que passa pels punts A(1,3) i B(3,-1)
 • 19. La recta x - 5y = 0 és...
A) lineal i creixent
B) lineal i decreixent
C) afí i creixent
D) afí i decreixent
 • 20. La meva factura de telèfon consta d'un cost fix de 10€ i de 0.25€ per cada trucada realitzada. La funció que relaciona l'import gastat amb el nombre de trucades realitzades és ...
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.