4t d'ESO . Mates CB 2018-2019
La 1/4 part que la del quadrat
La 1/2 de la del quadrat
1.Si calculem la superfície del quadrat i la superfície d'un delsrectangles, quina és l'afirmació correcta?.  La superfície delrectangle és:.....
La mateixa que la del quadrat
Les 3/4parts del quadrat
2. Si calculem el perímetre del quadrat i la superfície d'un rectangle, quina és l'afirmació correcta?
El perímetre del rectangle és ...
El mateix que el del quadrat
La meitat que el del quadrat
La quarta part que el del quadrat
Les tres quartes parts que el del quadrat
Quin serà el perímetre d'un dels triangles resultants?
3. Si ara dobleguem el paper quadrat de 10 cm de costat per la diagonal, aconseguim dos triangles sobreposats iguals.
Resposta:
,
cm
El full de paper quadrat mesura 0,01 cm de gruix. La taula
següent mostra la relació que hi ha entre el nombre de plecs
i el gruix del paper plegat.4. Quin guix tindrà el paper després de fer-hi 3 plecs?
0,06 cm
0,10 cm
0,12 cm
 0,08 cm
5. El full de paper quadrat té un gruix de 0,01 cm. Si el dobleguem
pel mig, el plec té un gruix de 0,02 cm, i si el tornem a doblegar pel
mig, el gruix és de 0,04 cm. Quina serà l'expressió que representa el
gruix del paper plegat (y) segons el nombre de plecs (x)?
y = 0,01· (2x)
y = 0,01 + 2x
y = 0,01 + 2x
y = 0,01· 2x

6. Quin d’aquests gràfics representa la relació entre el nombre 

de plecs i el gruix (en dècimes de mil·límetre) del paper

 plegat?

 Gràfic A
 Gràfic B
 Gràfic C
 Gràfic D

En un mapa amb corbes de nivell, els alumnes d’una classe

de 4t ESO planifiquen diverses excursions. Totes surten des

del punt d’informació. (El número sobre la corba de nivell

indica l’altitud en metres.)

7. L’excursió A surt del punt d’informació que es troba a 1.010 

m d’altitud, passa per la Cova Gran, situada a 965 m. d’altitud, i

acaba en el Pic Superior, a 1.198 m d’altitud. Si es considera

el desnivell d’altura de l’excursió com la diferència entre el

punt més alt i el punt més baix, quin és el desnivell de

l’excursió A?

 45 metres
 233 metres
188 metres
1198 metres

 L’excursió B surt del punt d’informació, passa pel Pic del Mig

i acaba al Pic Superior. Els alumnes fan una parada al Pic del

Mig i calculen el percentatge de desnivell produït. Si la 

fórmula per calcular el percentatge de desnivell és:

8. Quin és, aproximadament, el percentatge de desnivell que 

hi ha entre el punt d’informació (1.010 metres) i el Pic del Mig

(1.183 metres)? (Fes servir l’escala horitzontal del mapa per

 calcular la distància horitzontal)

11,53 %
17,30 %
78,86 %
67,33 %

9. Quin gràfic s’aproxima més al camí recorregut en l’excursió 

B, que comença al punt d’informació (1.010 m), passa pel Pic 

del Mig (1.183 m) i acaba al Pic Superior (1.198 m)?

 Gràfic A 
Gràfic B
Gràfic C
Gràfic D

10. L’excursió C surt del punt d’informació, envolta el Pic del

Mig i acaba on ha començat, al punt d’informació. Un dels

alumnes estima que aquesta ruta té, aproximadament, 8 

quilòmetres i que es pot fer en 2 hores i 30 minuts. Quants

quilòmetres de mitjana recorreran cada hora si compleixen 

l’estimació?

 3,20 Km
3,48 Km
 4 km
 3 Km
11.  En una de les excursions s’han dirigit cap a l’est i, 
després, han girat 135° cap a l’esquerra, on s’han trobat amb
un fort vent de cara. Com s’anomena aquest vent?
Garbí
Xaloc
Gregal
Mestral 

12.Després d’una excursió,utilitzen uns eixos de coordenades 

per situar diferents punts de la ruta. Si la font (F ) està situada 

en línia recta a la meitat del camí entre el punt A  i el punt B,

quines són les coordenades del punt B ?

(Situar el punt B al gràfic et pot ajudar a respondre)
(6,2)
(7,5)
(9,1)
(9,5)

 Amb aquestes dades s’adonen que la mitjana aritmètica dels

 desnivells és major que la mediana.

13.  Els alumnes apunten els desnivells de properes 
excursions en la taula següent:
Mitjana
(Escriu el símbol < o > segons corresponga)
Mediana
14.  Avui, el parc aquàtic fa l’oferta següent: els primers 10 minuts no es cobra la part variable del lloguer.

A l’expressió següent: y = 3 + 0,40 · (x - 10) , la x  representa el 

temps d’ús del material en minuts, i la y  representa el preu 

del lloguer del material en euros.

Quin preu té la part fixa del lloguer de material?

 5 €
 3 €
 17 €
 23 €
15.  Si un alumne vol estar una hora a l’activitat, quant li 
costarà el lloguer del material?

(A partir de l’expressió y = 3 + 0,40 · (x - 10))

 23 €
 7 €
 27 €
 3 €
16.  Un altre alumne ha gastat 19 euros en el lloguer del material per a l’activitat. Quant de temps hi ha estat?

(A partir de l’expressió y = 3 + 0,40 · (x - 10))

 40 minuts
 55 minuts
 19 minuts
 50 minuts

 (Recorda: la fórmula de l’àrea del cercle és π · r^ on és el radi)

17.  Dins el parc aquàtic hi ha un espai amb una piscina
circular de 20 m de radi envoltada d’una zona verda, segons 
s’observa a la figura. Si el radi exterior és de 30 m, quina és
l’àrea de la zona verda? Tria el resultat més aproximat.
 314 m2 
 628 m2 
 1256 m2 
  1570 m2 

 Observa el gràfic i escriu en quin interval de temps d’una 

hora (per exemple: de 10 a 11 h o de 15 a 16 h, etc.) ha 

augmentat més el nombre de visitants i justifica la resposta.

18. El parc aquàtic obre des de les 10 fins a les 20 hores i

l’afluència de visitants és la que representa aquest gràfic:

De
a
hores

 És molt probable que 

li toqui.

 És impossible que li toqui.

19. Si un visitant juga una vegada, quina probabilitat té que li 

toqui un descompte del 25 %?

 És poc probable que li toqui.

 La probabilitat és 

aproximadament 0,5.

20. Aproximadament, quin percentatge de vots va obtenir la 

Blanca?

 60 %
 90 %
 30 %
 4 %

21.Si la majoria absoluta s’obté quan una o més candidatures 

juntes té més del 50 % dels vots, quina d’aquestes opcions 

és la correcta?

 L’Antoni i la Diana junts obtenen majoria absoluta.

 L’Antoni ha obtingut majoria absoluta.

 La Blanca i el Cèsar junts obtenen majoria absoluta.

 La Diana i el Cèsar junts obtenen majoria absoluta.

22. La taula següent mostra el total d’actes de campanya fets 

per tres dels candidats durant el període d’eleccions; hi falta 

els que va fer la Diana.

 Si la mitjana dels actes de campanya va ser de 4, quants 

en va fer la Diana?

 3
 4
 5
 6
23.   La cooperativa està formada per 319 socis. Si l’elecció a 
la presidència es fes escollint un soci o sòcia a l’atzar, quina 
seria la probabilitat aproximada que la presidència fos per a

un dels quatre candidats?

0,0013
 0,25
 0,0125
 0,0031
24. Els candidats reben ajuts per a les despeses de 
campanya, repartits de manera proporcional al percentatge de
vots obtinguts. Si un candidat o candidata que ha obtingut un
6 % dels vots rep 96 euros, quants euros rebrà un candidat o 
candidata que ha obtingut un 27 % dels vots?
Euros
25.  La punta del con es troba a 5 decímetres de terra. A quina
distància de terra es troba la part superior del dipòsit?
 3,50 dm
 3,05 m
 3,50 m
 350 dm
26.  La sitja està feta de xapa metàl·lica doblegada i soldada. 
Quina d’aquestes figures determina la forma de la xapa
utilitzada?
 Figura A
 Figura B
 Figura D
 Figura C
27. La capacitat aproximada de la sitja és de 7,30 m i a cada
 metre cúbic hi ha aproximadament

650 kg de pinso. Si el preu del pinso varia entre 0,26 i 0,33 euros per kg, fes una estimació

del cost del pinso que cap a la sitja.

 14.000 euros
1.400 euros
 200 euros
 4.745 euros
28.  Aquest any, el preu d’un quilogram de pinso és de 30 cèntims d’euro. Si l’any vinent el preu fos de 33 cèntims d’euro, quin seria el percentatge d’augment del preu d’un quilogram de pinso?
 3 %
 25 %
 10 %
 30 %

Un camió de pinso ha d’omplir la sitja íntegrament. El gràfic

següent mostra com canvia el nivell de pinso (en metres

d’altura) a la sitja a mesura que passa el temps

 5 min
 3 min
  7 min 
 21 min
29.  Observa el gràfic. 
Quants minuts tarda el 
camió a omplir tota la 
sitja?
30.  Observa el gràfic i completa l’afirmació següent: 
augmentar el nivell de pinso un metre d’altura a la part 
cilíndrica tardarà…
  el temps depèn de la qualitat del pinso.

 menys temps que augmentar un metre d’altura a la part 

cònica.

  el mateix temps que augmentar un metre d’altura a la
 part cònica.
   més temps que augmentar un metre d’altura a la part 
cònica.
31.  Amb la sitja plena, hi ha prou pinso per a tots els animals
de la granja durant un mes. Si la sitja estigués a la meitat de 
la seva capacitat i hi hagués el doble d’animals, per quant de

temps aproximadament hi hauria menjar?

 Una setmana
 Quinze dies
 Un mes
Dos mesos
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.