La reproducció (Control 6è primària)
  • 1. Els caràcters sexuals primaris són:
A) els òrgans reproductors.
B) Els secundaris
C) els òvuls
  • 2. La pubertad és una etapa on...
A) la persona aprèn a caminar
B) les persones envellim molt
C) hi ha molts canvis físics
D) menys ens relacionam
  • 3. L'aparell reproductor femení està format pels
A) ovaris i úter.
B) testicles i vesícules seminals
C) òrgans genitals
  • 4. L'aparell reproductor masculí està format per: testicles, uretra
A) penis i trompes
B) penis i bufeta
C) penis i ovaris
D) penis i úter.
  • 5. Cada quan es desprèn un òvul (aproximadament) de l'ovari?
A) cada 20 dies
B) cada 32 dies
C) cada 14 dies
D) cada 28 dies
  • 6. La unió de l'òvul i l'espermatozoide dóna orígen a una cèl.lula anomenada:
A) Ovot
B) embrió.
C) zigot.
  • 7. L'embrió es troba dins una bossa unida a la mare per
A) òvuls
B) l'úter
C) la placenta
D) cordo umbilical
  • 8. La reproducció humana pot ser
A) Asexual
B) Sexual
C) Sexual o asexual
  • 9. A partir del tercer mes l'embrió rep el nom de
A) nounat
B) bebé
C) fetus
  • 10. L'embaràs dura aprox.
A) 10 mesos
B) 9 mesos
C) 9 setmanes.
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.