23/24 - 2n Batx - UD8 i 9 (1r Trimestre)
 • 1. El patrimoni empresarial el forma:
A) El conjunt de béns, drets i obligacions que té l'empresa
B) Les obligacions i els drets que té l'empresa.
C) Els béns i les obligacions que té l'empresa
D) Els béns i drets que té una empresa
 • 2. En el balanç de situació els elements de patrimoni net i passiu s'ordenen:
A) De més a menys disponibilitat.
B) De més a menys exigibilitat
C) De menys a més exigibilitat
D) De menys a més disponibilitat
 • 3. Es parla de saldo creditor quan:
A) Quan únicament hi ha quantitats anotades al deure
B) Quan les quantitats anotades al deure i a l'haver sumen igual.
C) La suma de quantitats anotades al deure d'un compte és més gran que la suma de quantitats anotades a l'haver
D) La suma de quantitats anotades a l'haver d'un compte és més gran que la suma de quantitats anotades al deure.
 • 4. Reserves és un element patrimonial:
A) D'exigible a curt termini
B) D'exigible a llarg termini
C) D'immobilitzat.
D) De no exigible o patrimoni net
 • 5. Les aplicacions informàtiques:
A) Representen el valor d'adquisició o dret d'ús de programes informàtics.
B) És un element d'immobilitzat intangible
C) És un element que forma part de l'actiu no corrent.
D) Totes les respostes anteriors són correctes.
 • 6. El compte Crèdits a llarg termini:
A) Representa una obligació
B) Representa un dret
C) Representa un element de patrimoni net
D) Representa un bé
 • 7. Quin element no pertany a l'immobilitzat?
A) Productes del magatzem destinats a la venda
B) Propietat industrial
C) Maquinària destinada a la fabricació
D) Aplicacions informàtiques
 • 8. L'amortizació acumulada de maquinària és un compte de:
A) Actiu
B) D'ingressos
C) Passiu
D) De despeses
 • 9. Quan es treu el resultat de l'exercici, l'impost sobre beneficis:
A) La seva comptabilització és voluntària
B) Sempre s'ha de comptabilitzar
C) Només es comptabilitza quan hi ha guanys
D) Només es comptabilitza quan hi ha pèrdues
 • 10. En un balanç de situació:
A) Totes són correctes
B) Només hi ha comptes d'actiu i de passiu
C) Els comptes d'actiu i els comptes de passiu han de sumar igual
D) Cal fer constar el resultat de l'exercici.
 • 11. L'IVA:
A) És un impost directe
B) Tant es pot considerar un impost directe com un d'indirecte
C) És un impost indirecte
D) No es pot considerar un impost
 • 12. La persona sobre la qual recau un impost s'anomena:
A) Auditor
B) Subjecte passiu
C) Contribuent
D) Subjecte actiu
 • 13. Qui ingressa trimestralment a Hisenda l'impost sobre el valor afegit?
A) El contribuent que el soporta
B) No s'ha d'ingressar a Hisenda sinó als ajuntaments
C) Les empreses o els professionals que el recapten
D) S'ha d'ingressar mensualment
 • 14. L'impost de societats grava:
A) El patrimoni de les societats.
B) El valor afegit dels productes
C) La renda de les persones físiques que tenen una empresa
D) La renda de les empreses
 • 15. El compte Hisenda Pública, IVA suportat és un compte:
A) D'actiu
B) D'ingressos
C) De passiu
D) De despeses
 • 16. Els tributs estan formats per:
A) Les taxes
B) Les taxes i les contribucions
C) Les taxes i els impostos
D) Les taxes, les contribucions i els impostos
 • 17. Les existències formen part de:
A) De l'actiu corrent
B) De l'actiu no corrent
C) Del passiu no corrent
D) Del passiu corrent
 • 18. Quin d'aquests comptes forma part de l'actiu corrent?
A) Elements de transport
B) Clients
C) Proveïdors
D) Resultat de l'exercici
 • 19. En el compte de pèrdues i guanys hi anotem:
A) Comptes de despeses i comptes d'ingressos
B) Només comptes d'ingressos.
C) Només comptes de despeses
D) Comptes de despeses i comptes d'ingressos i el capital
 • 20. En un balanç de situació
A) L'actiu sempre ha de ser igual al passiu més el patrimoni net.
B) L'actiu corrent menys el passiu corrent és igual a l'actiu no corrent.
C) El passiu no corrent forma part del patrimoni net.
D) L'actiu menys el passiu corrent és igual passiu no corrent
 • 21. L'IVA suposa per a l'empresa:
A) Un ingrés.
B) Res, ja que no afecta el resultat de l'empresa
C) Una despesa
D) Una pèrdua
 • 22. Els comptes anuals que han de presentar obligatòriament les pimes són:
A) Balanç de situació, compte de pèrdues i guanys i memòria
B) Només el balanç de situació
C) Balanç de situació i compte de pèrdues i guanys
D) Balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis de patrimoni net i memòria.
 • 23. Quan una empresa té pèrdues:
A) No s'ha de pagar l'impost de societats
B) Les despeses d'explotació són més grans que els ingressos d'explotació
C) El resultat financera és negatiu
D) El resultat financer és més petit que el resultat d'explotació
 • 24. Els tributs que s'exigeixen per la prestació d'un servei que afecta de manera particular a un ciutadà es denominen:
A) Impostos directes
B) Contribucions especials
C) Taxes
D) Impostos indirectes
 • 25. L'amortització de l'immobilitzat material és un compte:
A) D'ingressos
B) De patrimoni net
C) De despeses
D) D'actiu
 • 26. Les taules, cadires, prestatgeries, quadres,.... que hi ha en una empresa formen part del compte:
A) Reserves
B) elements físics
C) mobiliari
D) Existències
 • 27. Si l'actiu corrent és més gran que el passiu corrent:
A) No influeix sobre el fons de maniobra
B) El fons de maniobra és positiu
C) La solvència disminueix
D) El fons de maniobra és negatiu
 • 28. Si es liquida un deute amb un proveïdor mitjançant un pagament en efectiu:
A) El fons de maniobra es queda igual
B) El fons de maniobra disminueix
C) El fons de maniobra desapareix
D) El fons de maniobra augmenta
 • 29. Si una empresa es troba en risc de suspensió de pagaments, quines mesures proposaries?
A) Ampliar el capital
B) Declarar-se en fallida i tancar l'empresa
C) Renegociar el deute amb els creditors i analitzar les causes d'aquesta situació
D) Reduir el capital.
 • 30. La ràtio de liquiditat, relaciona l'actiu corrent amb el:
A) Cap de les respostes anteriors és correcta.
B) passiu corrent
C) passiu no corrent
D) patrimoni net i passiu no corrent
 • 31. Per conèixer el grau de dependència financera respecta del finançament aliè, quina ràtio s'ha d'estudiar?
A) La de solvència a llarg termini
B) Totes les respostes anteriors són correctes.
C) La d'endeutament
D) La de liquiditat
 • 32. La relació entre passiu i la suma del patrimoni i el passiu mostra:
A) La solvència a curt termini
B) La ràtio de solvència
C) La dependència del finançament aliè.
D) La ràtio de garantia
 • 33. Que una empresa es trobi en concurs de creeditors implica que:
A) L'actiu corrent és superior al passiu corrent.
B) Es troba en una situació de suspensió de pagaments.
C) El fons de maniobra és positiu
D) La seva situació financera és equilibrada.
 • 34. L'IVA repercutit és:
A) Quan Hisenda ens retorna l'IVA
B) Quan es ven
C) Quna ingressem a Hisenda
D) Quan es compra
 • 35. Recauen directament sobre les persones o sobre les empreses, ja siqui perquè s'ha obtingut un benefici o per l'ús d'un bé que es posseeix.
A) Contribucions especials
B) Impostos directes
C) Impostos indirectes
D) Taxes
 • 36. Si les existències finals < Existències inicials és :
A) Cap de les respostes anteriors és correcta.
B) No és res, no afecta al resultat de l'empresa.
C) un ingrés
D) una despesa
 • 37. Impostos en els quals el tipus impositiu s'incrementa progressivament en incrementar-se la base imposable ( quantitat sobre la qual s'aplica el tipus impositiu).
A) Impostos regressius
B) Impostos progressius
C) Impostos proporcionals
D) Cap resposta de les anteriors és correcta.
 • 38. Capacitat de l'empresa per pagar els deutes amb la garantia de les seves inversions (actiu) si el valor liquidatiu de l'actiu és superior al total del passiu.
A) Liquiditat
B) Ràtio d'estructura del deute.
C) Solvència
D) Fons de maniobra
 • 39. Capacitat de l'empresa per convertir les inversions (actiu) en mitjans de pagament líquids (bancs i caixa), comprovant si és possible assegurar el pagament dels deutes més immediats.
A) Ràtio d'estructura del deute
B) Solvència
C) Liquiditat
D) Fons de maniobra
 • 40. És la part de l'actiu corrent (inversions a curt termini) que està finançada amb fons del patrimoni net i passiu no corrent (recursos propis i exigible a llarg termini).
A) Resultat d'explotació o BAII
B) Fons de maniobra
C) Compte de pèrdues i guanys
D) Solvència
 • 41. Situació financera que es sol dinar amb motiu de la fundació o constitució de l'empresa:
A) Estabilitat financera total
B) Desequilibri financera a llarg termini
C) Situació de fallida
D) Estabilitat financera normal
 • 42. La situació de fallida, es produeix quan existeix un desequilibri financer greu perquè l'empresa .................................
A) Cap resposta de les anteriors és correcta.
B) Té problemes de solvència
C) El seu actiu no corrent i actiu corrent estan finançats en la seva totalitat pels recursos propis (reserves i capital) i no hi ha passiu.
D) Està descapitalitzada
 • 43. Quocient entre dues magniturs que tenen certa relació, cosa que permet fer una comparació explicativa.
A) Ràtio
B) Comptè de pèrdues i guanys.
C) Fons de maniobra
D) Balanç
 • 44. Mostra la proporció dels deutes a curt termini que es podrien liquidar amb els comptes de tresoreria (bancs i caixa) de l'empresa:
A) Ràtiode liquiditat
B) Ràtio de tresoreria
C) Ràtio de disponibilitat
D) Ràtio de garantia
 • 45. Per calcular la ràtio de l'estructura del deute (Q):
A) Passiu corrent /Passiu
B) DIsponible/ Passiu corrent
C) Passiu / (Patrimoni net+ passiu)
D) Actiu /Passiu
Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.