Qüestions sistemes d'equacions (1r bat)
 • 1. Dos sistemes d'equacions que tenen les mateixes solucions es diuen que són:
A) Equivalents
B) Compatibles
C) Determinats
D) Indeterminats
 • 2. Si tenim les equacions de dues rectes paral·leles, de quin tipus serà el sistema d'equacions que formen?
A) Incompatible
B) Homogeni
C) Compatible determinat
D) Compatible indeterminat
 • 3. Com s'anomena un sistema d'equacions lineals que té exactament dues solucions?
A) Incompatible
B) Compatible indeterminat
C) Compatible determinat
D) Aquest cas no es pot donar
 • 4. Com s'anomenen els sistemes d'equacions que només tenen una solució?
A) Compatibles indeterminats
B) Incompatibles
C) Compatibles determinats
D) Homogenis
 • 5. La solució del sistema d'equacions lineals:
  3x - 2y = 4
  -x - 3y = -5
  és igual a:
A) x = -2 , y = -1
B) x = 2 , y = 1
C) x = 2 , y = -1
D) x = -2 , y = 1
 • 6. Siguin les rectes y = x, y = -x, de quin tipus és el sistema d'equacions que formen?
A) Compatible determinat
B) Depèn de com siguin les equacions de les rectes
C) Compatible indeterminat
D) Incompatible
 • 7. Per a què la solució del sistema
  ax + by = 4
  2x - by = -2
  sigui (2,-3), a i b han de ser:
A) a = 2 , b = -4
B) a = 2 , b = -1
C) a = 4 , b = -2
D) a = -1 , b = -2
 • 8. Un sistema d'equacions on apareix una equació de la forma:
  x2 - y = 8, és:
A) Un sistema d'equacions no lineals
B) Sistema homogeni
C) Un sistema d'equacions lineals
D) Un sistema d'inequacions
 • 9. El sistema d'equacions:
  5x - 2y = 9

  x + 3y = -5
  té com a solució:
A) x = 3 , y = 3
B) x = 1 , y = -3
C) x = 1 , y = 2
D) x = 1 , y = -2
 • 10. Com s'anomena un sistema d'equacions que no té solució?
A) Incompatible indeterminat
B) Indeterminat
C) Incompatible
D) Compatible indeterminat
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.