Qüestions sistemes d'equacions (1r bat)
  • 1. Dos sistemes d'equacions que tenen les mateixes solucions es diuen que són:
A) Indeterminats
B) Compatibles
C) Determinats
D) Equivalents
  • 2. Si tenim les equacions de dues rectes paral·leles, de quin tipus serà el sistema d'equacions que formen?
A) Compatible determinat
B) Incompatible
C) Homogeni
D) Compatible indeterminat
  • 3. Com s'anomena un sistema d'equacions lineals que té exactament dues solucions?
A) Aquest cas no es pot donar
B) Incompatible
C) Compatible determinat
D) Compatible indeterminat
  • 4. Com s'anomenen els sistemes d'equacions que només tenen una solució?
A) Compatibles indeterminats
B) Homogenis
C) Compatibles determinats
D) Incompatibles
  • 5. La solució del sistema d'equacions lineals: 3x - 2y = 4 -x - 3y = -5 és igual a:
A) x = 2 , y = -1
B) x = 2 , y = 1
C) x = -2 , y = -1
D) x = -2 , y = 1
  • 6. Siguin les rectes y = x, y = -x, de quin tipus és el sistema d'equacions que formen?
A) Compatible determinat
B) Incompatible
C) Compatible indeterminat
D) Depèn de com siguin les equacions de les rectes
  • 7. Per a què la solució del sistema ax + by = 4 2x - by = -2 sigui (2,-3), a i b han de ser:
A) a = 2 , b = -1
B) a = -1 , b = -2
C) a = 2 , b = -4
D) a = 4 , b = -2
  • 8. Un sistema d'equacions on apareix una equació de la forma: x2 - y = 8, és:
A) Un sistema d'equacions no lineals
B) Un sistema d'equacions lineals
C) Sistema homogeni
D) Un sistema d'inequacions
  • 9. El sistema d'equacions: 5x - 2y = 9 x + 3y = -5 té com a solució:
A) x = 1 , y = -2
B) x = 3 , y = 3
C) x = 1 , y = 2
D) x = 1 , y = -3
  • 10. Com s'anomena un sistema d'equacions que no té solució?
A) Compatible indeterminat
B) Incompatible
C) Incompatible indeterminat
D) Indeterminat
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.