Vives.ESO3.T1(II). Pàg 13 exs 3, 4 i 5.
Posa una V si l'afirmació és verdadera i una F si
l'afimació és falsa:
Pàgina 13 exercici 3
7
3
2
5
>
>
-
2
5
7
4
, perquè el primer és major que 1 i el segon
  és menor que 1.
, perquè el primer és positiu i el segon és  negatiu.
-
8
3
>
-
7
4
, perquè el primer és major que -2 i el 
  segon és menor que -2. 
menor
Recorda que quan comparem dos nombres,sempre és menor el que està més a l'esquerra en la recta real
-3
-2
-1
0
1
2
3
major
4
Pàgina 13 exercici 4
Compara les següents parelles de nombres utilitzantels signes de desigualtat ( => o <)
3
4
  =
  >
  <
4
3
6
8
  =
  >
  <
7
8
3
5
  >
  <
  =
6
10
3
  =
  >
  <
11
2
Ordena de menor a major les següents fraccions

(Recorda, primer, reduir-les a denominador comú amb 
el m.c.m.)
Pàgina 13 exercici 5
m.c.m. (12, 6, 9, 4 i 18)=
12
7
4
6
5
9
3
4
18
13
12
36
7
4
6
36
36
5
9
36
3
4
18
13
36
Ordena-les de menor a major:
12
7
<
4
6
<
5
9
<
3
4
18
13
<
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.