Vives.ESO3.T1(I). Pàg 12 ex1 i pàg 21 ex 1
Posa una V si l'afirmació és verdadera i una F si
l'afimació és falsa:
Pàgina 12 exercici 1
El nombre -12 és enter però no és natural. Sí que 
és racional.
El nombre 3 és natural, enter i racional
El nombre           és racional però no enter.
El nombre           és racional però no enter.
18
-3
7
5
Com classificaries el nombre             ?
 Natural 
 Enter però no natural
 Racional però no enter
 Cap resposta és correcta
18
-3
Recorda!!!
Racionals
Naturals
Enters
Pàgina 21 exercici 1
Simplifica les següents fraccions fins a la fracció
irreductible
114
72
60
24
=
=
39
26
68
51
=
=
400
225
125
50
=
=
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.