Formulació Inorgànica
 • 1. Siliciur de Calci
A) CaS2
B) CaSi
C) Ca2Si2
D) Ca2Si
E) CaSi2
 • 2. Òxid d'or (III)
A) Au3O2
B) Au2O3
C) Au2O
D) AuO2
E) AuO
 • 3. Tel·lurur de Manganès (II)
A) Mn2Te2
B) MnTe
C) Mn2Te3
D) M2Te2
E) Mn3Te2
 • 4. Pentaòxid de diarsènic
A) AsO5
B) O5As2
C) AsO
D) AO3
E) As2O5
 • 5. Hidrur d'estany (II)
A) SnH2
B) SH2
C) SnH
D) H2Sn
E) Sn2H
 • 6. Selenur de dihidrogen
A) SeH2
B) SH2
C) SeH
D) H2S
E) H2Se
 • 7. Òxid de Bari
A) BaO
B) BaO2
C) Ba2O
D) BeO
E) OBa
 • 8. Hidrur de Manganès (VII)
A) MnH5
B) MnH7
C) MH2
D) MnH3
E) H7Mn
 • 9. Hidrur de Mercuri (II)
A) H2Hg
B) HgH2
C) HHg
D) HgH
E) HgHg
 • 10. Àcid Clorhídric
A) H2C
B) HCl2
C) H2Cl
D) HCl
E) ClH
 • 11. Àcid Bromhídric
A) BrH
B) H2Br
C) H2Br4
D) HBr
E) Br2H
 • 12. Hidrur de sodi
A) SH2
B) SH
C) HNa
D) NaH
E) HN
 • 13. Hidrur de crom (III)
A) CrH3
B) H3Cr
C) Cr2H3
D) CrH
E) Cr3H
 • 14. Àcid Antimonhídric
A) H3An
B) H3Sb
C) H2Sb3
D) SbH3
E) AnH3
 • 15. Àcid fluorhídirc
A) HF
B) HF2
C) FH
D) F2H
E) FH2
 • 16. Hidrur de Plom (IV)
A) PB3H4
B) H4Pb
C) H4Pl
D) PbH4
E) PlH4
 • 17. Òxid de Níquel (II)
A) NiO
B) NiO2
C) Ni2O
D) O2Ni
E) ONi
 • 18. Diòxid de sofre
A) OS
B) SO
C) S2O
D) SO2
E) So2O
 • 19. Diòxid de nitrogen
A) O2N
B) N2O
C) NO2
D) NO
E) ON
 • 20. Pentaòxid de dinitrogen
A) N2O5
B) O3N
C) NO3
D) NO
E) O5N2
 • 21. Triòxid de dibismut
A) OBi
B) O3Bi
C) Bi2O3
D) BiO
E) Bi3O
 • 22. Ni2O3
 • 23. RaO
 • 24. PbO
 • 25. AlBi
 • 26. TRIOXID DE SELENI
 • 27. P2O3
 • 28. B2O3
 • 29. TRIOXID DE DIARSENIC
 • 30. OXID DE MAGNESI
 • 31. Hg2O
 • 32. MnO2
 • 33. Al2O3
 • 34. ACID SULFHIDRIC
 • 35. AlH3
 • 36. HIDRUR DE ZINC
 • 37. HIDRUR DE COURE (I)
 • 38. PbH2
 • 39. AuH3
 • 40. CdH2
 • 41. HIDRUR DE PLATI (II)
 • 42. ACID CLORHIDRIC
 • 43. H2Te
 • 44. PH3
 • 45. ACID BORHIDRIC
 • 46. Iodur de rubidi
 • 47. Selenur de franci
 • 48. Bromur d'or (III)
 • 49. Clorur de Sodi
 • 50. CaBr2
 • 51. ZnI2
 • 52. HgS
 • 53. Sulfur de plata
 • 54. Tel·luriur de Niquel (III)
 • 55. Hidrur de Plata
 • 56. Heptaòxid de diiode
 • 57. Òxid de Crom (III)
 • 58. MnO3
 • 59. Zn2Si
 • 60. Siliciur de Mercuri (II)
 • 61. Clorur de manganès (II)
 • 62. Òxid de Coure (II)
 • 63. Iodur de Rubidi
 • 64. Hidrur de Bari
 • 65. CoF3
 • 66. P2O5
 • 67. Ànims que queda menys!!! Quin és el nom d'aquesta tortuga?
 • 68. ZnI2
 • 69. CaBr2
 • 70. Rb2Se
 • 71. Co2O3
 • 72. Heptàòxid de diiode
 • 73. Na2O
 • 74. H2O
 • 75. NH3
 • 76. Hidrur de Calci
 • 77. Hidrur d'Estronci
 • 78. Hidrur d'Estany (IV)
 • 79. Hidrur de potassi
 • 80. Òxid de nitrogen
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.