Formulació Inorgànica
 • 1. Siliciur de Calci
A) CaSi
B) CaS2
C) CaSi2
D) Ca2Si
E) Ca2Si2
 • 2. Òxid d'or (III)
A) AuO2
B) Au3O2
C) Au2O
D) AuO
E) Au2O3
 • 3. Tel·lurur de Manganès (II)
A) M2Te2
B) Mn2Te3
C) MnTe
D) Mn3Te2
E) Mn2Te2
 • 4. Pentaòxid de diarsènic
A) AsO
B) AO3
C) AsO5
D) As2O5
E) O5As2
 • 5. Hidrur d'estany (II)
A) H2Sn
B) Sn2H
C) SH2
D) SnH2
E) SnH
 • 6. Selenur de dihidrogen
A) H2Se
B) SH2
C) SeH2
D) H2S
E) SeH
 • 7. Òxid de Bari
A) OBa
B) BeO
C) BaO2
D) BaO
E) Ba2O
 • 8. Hidrur de Manganès (VII)
A) MnH3
B) MnH7
C) H7Mn
D) MH2
E) MnH5
 • 9. Hidrur de Mercuri (II)
A) H2Hg
B) HHg
C) HgHg
D) HgH2
E) HgH
 • 10. Àcid Clorhídric
A) H2Cl
B) HCl2
C) H2C
D) ClH
E) HCl
 • 11. Àcid Bromhídric
A) BrH
B) Br2H
C) HBr
D) H2Br
E) H2Br4
 • 12. Hidrur de sodi
A) SH
B) NaH
C) HN
D) HNa
E) SH2
 • 13. Hidrur de crom (III)
A) CrH3
B) CrH
C) Cr3H
D) Cr2H3
E) H3Cr
 • 14. Àcid Antimonhídric
A) SbH3
B) H3An
C) AnH3
D) H3Sb
E) H2Sb3
 • 15. Àcid fluorhídirc
A) HF2
B) FH
C) F2H
D) FH2
E) HF
 • 16. Hidrur de Plom (IV)
A) PlH4
B) H4Pb
C) PbH4
D) H4Pl
E) PB3H4
 • 17. Òxid de Níquel (II)
A) O2Ni
B) NiO
C) Ni2O
D) NiO2
E) ONi
 • 18. Diòxid de sofre
A) SO2
B) OS
C) So2O
D) SO
E) S2O
 • 19. Diòxid de nitrogen
A) NO
B) NO2
C) N2O
D) ON
E) O2N
 • 20. Pentaòxid de dinitrogen
A) N2O5
B) O3N
C) NO3
D) NO
E) O5N2
 • 21. Triòxid de dibismut
A) BiO
B) O3Bi
C) Bi2O3
D) Bi3O
E) OBi
 • 22. Ni2O3
 • 23. RaO
 • 24. PbO
 • 25. AlBi
 • 26. TRIOXID DE SELENI
 • 27. P2O3
 • 28. B2O3
 • 29. TRIOXID DE DIARSENIC
 • 30. OXID DE MAGNESI
 • 31. Hg2O
 • 32. MnO2
 • 33. Al2O3
 • 34. ACID SULFHIDRIC
 • 35. AlH3
 • 36. HIDRUR DE ZINC
 • 37. HIDRUR DE COURE (I)
 • 38. PbH2
 • 39. AuH3
 • 40. CdH2
 • 41. HIDRUR DE PLATI (II)
 • 42. ACID CLORHIDRIC
 • 43. H2Te
 • 44. PH3
 • 45. ACID BORHIDRIC
 • 46. Iodur de rubidi
 • 47. Selenur de franci
 • 48. Bromur d'or (III)
 • 49. Clorur de Sodi
 • 50. CaBr2
 • 51. ZnI2
 • 52. HgS
 • 53. Sulfur de plata
 • 54. Tel·luriur de Niquel (III)
 • 55. Hidrur de Plata
 • 56. Heptaòxid de diiode
 • 57. Òxid de Crom (III)
 • 58. MnO3
 • 59. Zn2Si
 • 60. Siliciur de Mercuri (II)
 • 61. Clorur de manganès (II)
 • 62. Òxid de Coure (II)
 • 63. Iodur de Rubidi
 • 64. Hidrur de Bari
 • 65. CoF3
 • 66. P2O5
 • 67. Ànims que queda menys!!! Quin és el nom d'aquesta tortuga?
 • 68. ZnI2
 • 69. CaBr2
 • 70. Rb2Se
 • 71. Co2O3
 • 72. Heptàòxid de diiode
 • 73. Na2O
 • 74. H2O
 • 75. NH3
 • 76. Hidrur de Calci
 • 77. Hidrur d'Estronci
 • 78. Hidrur d'Estany (IV)
 • 79. Hidrur de potassi
 • 80. Òxid de nitrogen
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.