6è Cat T8 Complert
Ortografia
Gramàtica:
Expressió:
Lèxic:
Català  6è
La cançó
b / v
Verbs regulars i irregulars
Figures retòriques
Escrivim b darrere de m, i v darrere de n:      - mb (embolic, ambient, ambulància...),       - nv (canvi, envà, invent...).                       Excepcions: tramvia, circumval·lació..
En una mateixa família de paraules,   - si la paraula primitiva duu pla derivada        l’escrivim amb bp/b (sap/saber...)  - si la primitiva duu u, la derivada porta v:                                    u/v (nou/novetat...).
Escrivim b davant de l i r          - bl (població, blanc, blau...)          - br (cabra, brot, abric...).
Normes  de  b  /  v
Escrivim amb v    les terminacions de l’imperfet d’indicatiu:           cantava, jugaves, ballàvem, parlàveu...
Hi ha paraules que canvien de significatsegons si s’escriuen amb b o amb v:
vall/ballvena/benavuit/buit,veure/beurevellesa/bellesavola/bolavot/bot...
o__ir     o__idar       __icolatge     ar__es     __atpe__ot     po__esa      pe__e        __aç      ca__a__anc     o__igació     po__ació     ca__e   so__e 
Ahir em vaig menjar unes ga____es boníssimes.Be____olgut senyor president…L’interca____i amb els americans serà enriquidor.Vam jugar a fer bo____olles.Els trapezistes del circ fan to____arelles.
Completa amb bl  o  br
Completa amb mb  o  nv
Forma parelles amb mots de la mateixa família:
suavitat
nevada
saber
rebut
suau
?
neu
?
sap
?
rep
?
clau
tou
cap
llop
clavar
?
tova
?
caben
?
llobató
?
Em van treure sang de la ________ del braç dret.
Li vaig posar una _________ ben forta.
Aquell avió _________ molt amunt.
Ha nevat i hem fet una _________ de neu molt gran.
Quan ens fem grans entrem a l’etapa de la ___________.
La ___________ del paisatge era inigualable.
Completa cada oració amb la paraula que hi correspon.
Estem preparant un _________ pel final de curs.

Volia __________ aquella pel·lícula.

Entre les muntanyes hi ha una __________.

Si tens set, has de ___________ aigua.
Completa cada oració amb la paraula que hi correspon.
veure
?
beure
?
ball
?
vall
?
VERBS REGULARS    i    IRREGULARS
Els verbs regularssegueixen el model de la seva conjugació (1a, 2a o 3a).Els verbs irregulars no segueixen aquests models.
Les principals irregularitats es poden donar en    -->l’arrel       (veure, veig)     -->la desinència    (canto, estic).
Fixa’t en les formes verbals següents iescriu quines són regulars i quines irregulars:
be c cant ava 
esprem ies s urt
s óc t inc 
fon guis obr im
analitz aríem j au
aten gui  mir arè
Reg
Irreg
                Completa la taula ambla primera persona del singular seguint el model:
Completa amb les formes verbals corresponents:
(caldre)No ______ que vinguis tan aviat. (haver-hi)
Al pati de l’escola ______ una pista de jocs. (ploure)_______ tot el cap de setmana que ve.  (nevar)Ahir a la nit _______ fins a quarts d’una.
1a persona plural de jutjar 
2a persona singular de jugar
3a persona plural de començar 
1a persona singular de fugir
2a persona plural d’obrir 
3a persona singular de collir
Escriu el present d’indicatiuque se’t demana. Vigila l’ortografia.
Una _______ és la combinació d’un ______,sovint rimat (la________ ), i una _________(la música).Pot haver-hi ________ que es repeteixen (la __________). Les cançons han servit des de sempreper fer ______________  (cantar, ballar), per __________ històries o per expressar ____________
tornada
?
explicar
?
cançó
?
LA    CANÇÓ
celebracions 
?
frases 
?
sentiments
?
lletra
?
melodia
?
text
?
 és una figura retòrica que consisteix en la repetició d’una o més paraules al principi de dos o més versos successius.
Obriu, obriu,obriu que volem entrar!
Sabem geografia,sabem sumar i restar,i ens tanquen unes portesi no podem passar.
L’anàfora
La figura retòrica d'aquests 4 exemples es diu:

Oh gran dolor, estupefacte incendi.
Oh gran dolor, hores sense salpàs.
Oh gran dolor, missa a fulles corcades.

Un milió de lectors, un milió de possibles compradors
Fem Barça. Fem Fundació.

2
Pi que ets conhort de nostres passes,
en un pendís, nat travesses
pi que en el sot t'estiragasses
per heure el sol, com un xiprer;
pi casolà vora una eixida
1
4
3
Escriu la part que es repeteix a cada fragment:
3
1
2
4
 és una figura retòrica que consisteix a atribuir qualitats humanes a animals, objectes i fenòmens naturals.
Els núvols bombardegen els teulats.Amenacen llamps les antenes.Xoquen trons als finestrals.I es queden sordes les cases.
La personificació

La lluna regna damunt les ones,

Les ones callen, reposa tot.

 És un instint de pàtria. És el desig de l’arbre,

i del cel, i del cànter, i del pitxer

La figura retòrica que apareix en aquests 4 fragments(al 4 estan subratllades) es diu:
Aigua riallera de dintre els bassalsquan el sol et crida tu hi vas amb un salt
El vent juga amb el molí I amb la rosa desclosa
El vent juga amb el molíI amb la rosa desclosa
El vent juga amb el molí I amb la rosa desclosa
El vent juga amb el molí I amb la rosa desclosa
2
1
4
3
Escriu les personificacions de cada fragment:
1
3
2
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.