Propietats de l'aire
  • 1. L'aire ocupa volum?
A) Quan és fred
B) Quan és calent
C) Sí
D) A vegades
E) A baixa pressió
  • 2. Quina massa té l'aire amb el que inflem un globus?
A) 102g
B) 0,5dg
C) 5mg
D) 5kg
E) 0,5 g
  • 3. L'aire es pot comprimir i expandir
A) A baixa temperatura
B) Sota pressió
C) Només es pot expandir
D) A temperatura elevada
E) Cert
  • 4. La magnitud que varia al comprimir un gas és:
A) El volum ocupat pel gas
B) El volum del recipient rígid que el conté
  • 5. Una xeringa conté 3 cm3 d'aire i 2 cm3 d'aigua, si tapem el forat de sortida, pressionem l'èmbol i reduïm el volum total a 3 cm3, quin serà ara el volum d'aire i aigua?
A) El volum d'aire serà de 2 cm3 i el volum d'aigua serà d'1 cm3
B) El volum d'aire serà d'1 cm3 i el volum d'aigua serà de 2 cm3
C) El volum d'aire serà d'1,5cm3 i el volum d'aigua d'1,5 cm3
  • 6. Com canviarien els volums si tirem l'èmbol augmentant el volum fins a 8 cm3
A) El volum de l'aire seria de 4cm 3 i el de l'aigua de 4 cm3
B) El volum de l'aigua seria de 5 cm3 i el de l'aire de 3cm3
C) El volum de l'aire seria de 6cm3 i el de l'aigua de 2cm3
  • 7. Tanquem un erlenmeyer amb un tap de plàstic i pesem la massa d'aire que conté, l'escalfem i el tornem a pesar. Quina serà ara la massa de l'aire?
A) Més gran
B) La mateixa
C) Més petita
  • 8. L'aire calent respecte l'aire fred:
A) Té una densitat més petita
B) Té més massa per unitat de volum
C) Té una densitat més gran
  • 9. Quan un gas s'escalfa:
A) Augmenta la temperatura però no el volum
B) Augmenta el volum però no la temperatura
C) Augmenta la temperatura i el volum del gas
  • 10. El buit existent entre les molècules d'aire és més
A) petit que en les molècules d'un líquid i un sòlid
B) gran quan és fred
C) gran que en les molècules d'un sòlid o un líquid
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.