Matèria
Sòlid
?
Volum fix,forma variable
?
Líquid
Volum variable,
forma variable
?
Gasós
?
Substàncies o mescles
?
Massa
?
Volum
Densitat
?
Relaciona unitats i magnituds amb que mesuraries cada cosa    
Núvol tòxic
Alçària d'un arbre
Conreu
d'oliveres

m2
m3
?
m
?
 Longitud
?

Volum
?
Superfície
?
Relaciona magnituds i unitats del SI amb l'aparell de mesura
 Pluvíometre
Proveta
Balança
Precipitació
?
Capacitat
Massa
?
Quilograms
?
Mil.lilitres
?
mm / m2
?
Quina seria la capacitat del bric?
10 cL
Un bric de llet té les dimensions següents:
 10 cm d'amplada   5 cm de profunditat20 cm  d'alçaria
Quin seria el Volum del bric?
100 cm3
10 hL
1000 cm3
?
1 L
100 dm3
Bescanvia a g les unitats de sensibilitat, compara-les, 
i senyala quina balança té major sensibilitat
electrònica
granatària
Tipus balança
cuina
Càrrega màxima
600 g
250 g
5 kg
Sensibilitat
10 mg
1 dg
1g
major sensibilitat
major sensibilitat
major sensibilitat
Conversió     a g
0,01 g
?
0,1g
?
1 g
?
2•10-2 mg
Bescanvia a grams les següents unitats de massa
20 mg
2 kg
  ×  1g  / 1000 mg = 0,02 g
?
 × 1g / 1000 mg = 2•10 -5 g

?
× 1000 g / 1kg = 2000 g
?
Quin bescanvi d'unitats a g i notació científica és correcta
0,3 kg
 × 1 kg / 1000 g = 3•10 -4 g
× 1 kg / 1000 g = 3 •10-3 g
× 1000 g / 1 kg = 3 •10 1 g
× 1000 g / 1kg = 3 •102 g

62,45 cm3
Bescanvia a litres les següents unitats de volum
× 1000 cm3 / 1dm3 × 1L / 1dm3 = 62450L
× 1dm3 / 103 cm3 x 1L/ 1dm3= 0,6245L = 6,245•10-1 L
× 1dm3/1000cm3 × 1L/1dm3= 0,06245 L = 6,2•10-2 L
Les substàncies amb aquest pictograma
                  són molt irritants
Fals
Cert
irritant
El perill d'aquest producte és:
explosiu
perillós
cancerigen
gasós
Quin volum sóc jo?
1 cm
Què sóc?
1 cm3
?
1 dm3
1 m3
Què sóc?
1L
?
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.