TALES I SEMBLANÇA
3
4
6
X
4
x
10
8
2
3
6
x
6
4
9
x
Els dos triangles són semblants.
Quina és la raó de semblança?
5
8
6
3
x
7
Quin és el perímetre del triangle gran?
Raó de semblança = 1,5
4
5
3
AD=
AB=4      AC=10
A
B
D
BD=
CE=5     DE=9
C
E
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.