Tema 3 Monomis i Polinomis Opera i Simplifica
  • 1. x (x2 – 5) – 3x2 (x + 2) – 7 (x2 + 1) =
A) x2 – 5x – 7
B) 3x4 – 5x – 7
C) -13x2 + 5x +7
D) –2x3 – 13x2 – 5x – 7
E) Cap de totes
  • 2. 5x2 (–3x + 1) – x (2x – 3x2) – 2 · 3x =
A) –12x6 + 3x4 – 6x
B) 12x3 - 3x2 + 6x
C) –12x3 + 3x2 – 6x
D) Cap de totes
E) –12x3 + 9x2 – 6x
  • 3. (2x2 + 3)(x – 1) – x (x – 2) =
A) 2x3 – 6x2 + 10x – 9
B) 2x3 – 3x2 + 5x – 3
C) Cap de totes
D) 2x3 – 3x4 + 5x2 – 3
E) 2x3 – -3x2 - 5x + 3
  • 4. (x2 – 5x + 3)(x2 – x) – x(x3 – 3) =
A) Cap de totes
B) –12x3 + 16x2
C) –6x3 + 8x2
D) –1–6x6 + 8x4
E) 6x3 - 8x2
  • 5. 6x2 – 7x2 + 3x2
A) 2x2
B) 2x6
C) 2x4
D) -2x2
E) Cap de totes
  • 6. Per a sumar Monomis
A) Tenen que ser semblats
B) Sols es multipliquen
C) Es poden sumar tots
D) Mai es poden sumar
E) Sols si coincideix del coeficient
  • 7. Per a multiplicar Monomis
A) Mai es poden multiplicar
B) Tenen que ser semblats
C) Es multipliquen els coeficients i es sumen els exponents de la part literal coinciden
D) Sols es poden sumar
E) Es multiplquen els exponents amb coincidencia de la part literal i es sumen els coeficients
  • 8. Dos monomis son Semblats
A) Quan tenen identica part literal
B) Quan tenen el mateix coeficien
C) Quan tenen el mateix exponent
D) Quan son inversos
E) Quan tenen el mateix signe
  • 9. 3x2zy3 i -13y3zx2z Aquests monomis son semblats
A) No
B) Si
  • 10. 3x4zy6 i 3y3zx2z Aquests monomis son semblats
A) Si
B) No
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.