Conceptes bàsics d'àlgebra (examen)
 • 1. Un monomi (de grau diferent a 0) és:
A) La suma d'un nombre i una única lletra.
B) El producte d'un nombre per una o més lletres.
C) Cap de les opcions és correcta.
D) La suma d'un nombre i una o més lletres.
E) El producte d'un nombre per una única lletra.
 • 2. Els exponents de dos monomis es multipliquen:
A) Quan multipliquem o sumem monomis.
B) Quan sumem els monomis.
C) Quan multipliquem els monomis.
D) Mai es poden multiplicar.
E) Cap de les opcions és correcta.
 • 3. Un polinomi és:
A) La suma i/o resta de diversos monomis semblants.
B) Cap de les opcions és correcta.
C) Un monomi molt gran.
D) El producte de diversos monomis no semblants.
E) La suma i/o resta de diversos monomis no semblants.
 • 4. El grau d'un monomi ve donat per:
A) L'exponent més gran de la seva part literal.
B) La suma dels exponents de la seva part literal.
C) La suma del seu coeficient i els seus exponents.
D) Cap de les opcions és correcta.
E) La suma dels seus coeficients.
 • 5. El grau d'un polinomi ve donat per:
A) El producte de tots els seus exponents.
B) Cap de les opcions és correcta.
C) La suma de tots els seus exponents.
D) El grau del terme independent.
E) El major grau dels seus monomis.
 • 6. El coeficient d'un monomi és:
A) L'exponent de la seva lletra (o lletres).
B) El nombre de lletres que té el monomi.
C) La suma dels exponents de la seva part literal.
D) El nombre que multiplica a la part literal.
E) El nombre que es suma a la part literal.
 • 7. El nombre que multiplica la part literal s'anomena:
A) Cap de les opcions és correcta.
B) Exponent.
C) Part numèrica.
D) Monomi.
E) Coeficient.
 • 8. La part literal d'un monomi és:
A) Cap de les opcions és correcta.
B) La suma de les seves variables.
C) El producte de les seves variables, sense tenir en compte els seus exponents.
D) El producte dels exponents de les seves variables.
E) El conjunt de les seves lletres i els seus corresponents exponents.
 • 9. Els exponents de dos monomis semblants es sumen:
A) De la mateixa manera que quan sumem monomis no semblants.
B) Quan multipliquem els monomis.
C) Quan sumem els monomis.
D) Cap de les opcions és correcta.
E) No es pot fer això. Els exponents es sumen només quans els monomis són no semblants.
 • 10. Els exponents de dos monomis semblants es resten:
A) Quan dividim els monomis.
B) Quan sumem els monomis.
C) Quan multipliquem els monomis.
D) Cap de les opcions és correcta.
E) Quan restem els monomis.
 • 11. El conjunt de lletres d'un monomi s'anomena:
A) Part literària.
B) Conjunt literari.
C) Conjunt literal.
D) No rep cap nom.
E) Part literal.
 • 12. Si un polinomi està format per 3 monomis: un de grau 4, un altre de grau 3, i un darrer de grau 2; quin grau té el polinomi?
A) Té grau 4, perquè el grau d'un polinomi correspon al del monomi de major grau.
B) Té grau 9, perquè cal sumar tots els exponents (4+3+2=9).
C) Depèn de quin siguin els seus coeficients.
D) Cap de les opcions és correcta.
E) Té grau 24, perquè cal multiplicar tots els exponents (4·3·2=24).
 • 13. A l'hora de multiplicar monomis:
A) És imprescindible que els monomis tinguin el mateix grau.
B) És imprescindible que els monomis siguin semblants.
C) És imprescindible que els monomis tinguin diferent grau.
D) És imprescindible que els monomis siguin no semblants.
E) No és imprescindible que els monomis siguin semblants.
 • 14. A l'hora de sumar monomis semblants:
A) Sumem els coeficients i multipliquem els exponents.
B) Multipliquem els coeficients i sumem els exponents.
C) Cap de les opcions és correcta.
D) Sumem només els exponents.
E) Sumem els coeficients i els exponents.
 • 15. A l'hora de restar monomis semblants:
A) Restem només els coeficients, de manera que el resultat és un monomi de grau inferior als monomis que hem restat.
B) Restem només els coeficients, de manera que el resultat és un monomi amb idèntica part literal que els monomis que hem restat.
C) Restem els coeficients i els exponents, de manera que el resultat és un monomi amb idèntica part literal que els monomis que hem restat.
D) Restem només els exponents, de manera que el resultat és un monomi de grau inferior als monomis que hem restat.
E) Cap de les opcions és correcta.
 • 16. Dos monomis són semblants quan:
A) Els seus coeficients són iguals.
B) Els seus exponents són iguals.
C) Cap de les opcions és correcta.
D) Tenen les mateixes variables.
E) Les seves parts literals són idèntiques.
 • 17. Podrem sumar dos monomis:
A) Cap de les opcions és correcta.
B) Mai, ja siguin monomis semblants o no semblants.
C) Només si els monomis són no semblants.
D) Sempre, ja siguin monomis semblants o no semblants.
E) Només si els monomis són semblants.
 • 18. Els coeficients de dos monomis es multipliquen:
A) Només si els monomis són semblants.
B) Només si els monomis són no semblants.
C) Sempre que multipliquem monomis, siguin o no semblants.
D) Cap de les opcions és correcta.
E) Això no pot passar mai.
 • 19. Podrem restar dos monomis:
A) Sempre, ja siguin monomis semblants o no semblants.
B) Cap de les opcions és correcta.
C) Mai, ja siguin monomis semblants o no semblants.
D) Només si els monomis són no semblants.
E) Sempre que els monomis tinguin el mateix grau.
 • 20. Un monomi només està format per:
A) Exponent(s) i part literal.
B) Cap de les opcions és correcta.
C) Coeficient i part literal.
D) Coeficient i exponent(s).
E) Variable(s) i exponent(s).
 • 21. El coeficient d'un monomi:
A) S'anomena part numèrica.
B) És igual a zero si davant de la part literal no hi ha cap nombre.
C) Només pot ser un nombre possitiu.
D) Pot ser un nombre possitiu o negatiu.
E) Determina el grau del monomi.
 • 22. La lletra d'un monomi:
A) Té exponent igual a zero si no es veu cap exponent a la dreta de la lletra.
B) Cap de les opcions és correcta.
C) Sempre s'escriu en majúscules.
D) Té exponent igual a 1 en els termes independents.
E) Correspon a la base d'una potència.
 • 23. Les lletres d'una expressió algebraica s'anomenen:
A) Interrogants.
B) Cap de les opcions és correcta.
C) No reben cap nom.
D) Variables.
E) Lletres, tal qual.
 • 24. El terme independent és:
A) Cap de les opcions és correcta.
B) Un monomi de coeficient igual a zero.
C) Un monomi sense cap lletra visible.
D) Un monomi de grau diferent de zero.
E) Un monomi format per un coeficient igual a 1 multiplicat per una lletra.
 • 25. Els exponents de dos monomis es divideixen:
A) Quan dividim els monomis.
B) Cap de les opcions és correcta.
C) Quan dividim o restem monomis.
D) Mai es poden dividir.
E) Quan restem els monomis.
 • 26. Un polinomi reduït pot estar format per:
A) un o més monomis semblants.
B) dos o més monomis semblants.
C) dos o més monomis no semblants.
D) únicament per dos o per tres monomis (semblants o no).
E) un o més monomis no semblants.
 • 27. Reduir termes a un polinomi consisteix a:
A) eliminar el terme independent.
B) Cap de les opcions és correcta.
C) agrupar els termes no semblants.
D) agrupar els termes semblants.
E) multiplicar tots els termes, de manera que només quedi un únic monomi.
 • 28. A una Identitat Notable sempre intervenen:
A) Dos trinomis
B) Dos polinomis
C) Dos binomis
D) Un únic binomi.
E) Totes les respostes són correctes
 • 29. A l'hora de resoldre el quadrat d'un binomi-suma fem servir la frase:
A) el quadrat del 1r monomi més el quadrat del 2n
B) el quadrat del 1r monomi, més el doble del 2n, més el quadrat del 1r pel 2n
C) el doble del 1r monomi, més el quadrat del 2n, més el doble del 1r pel 2n
D) el quadrat del 1r monomi, més el quadrat del 2n, més el doble del 1r pel 2n
E) el quadrat del 1r monomi, més el doble del 1r pel 2n al quadrat, més el quadrat del 2n
 • 30. A l'hora de resoldre un producte de binomis (concretament, una suma per diferència) fem servir la frase:
A) el quadrat del 1r monomi menys el 2n monomi
B) el quadrat del 1r monomi menys el doble del 2n monomi
C) el doble del 1r monomi menys el quadrat del 2n monomi
D) el quadrat del 1r monomi menys el quadrat del 2n monomi
E) el doble del 1r monomi menys el doble del 2n monomi
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.