Conceptes bàsics d'àlgebra (examen)
 • 1. Un monomi (de grau diferent a 0) és:
A) La suma d'un nombre i una única lletra.
B) Cap de les opcions és correcta.
C) El producte d'un nombre per una única lletra.
D) La suma d'un nombre i una o més lletres.
E) El producte d'un nombre per una o més lletres.
 • 2. Els exponents de dos monomis es multipliquen:
A) Mai es poden multiplicar.
B) Quan multipliquem els monomis.
C) Cap de les opcions és correcta.
D) Quan multipliquem o sumem monomis.
E) Quan sumem els monomis.
 • 3. Un polinomi és:
A) Un monomi molt gran.
B) La suma i/o resta de diversos monomis semblants.
C) Cap de les opcions és correcta.
D) El producte de diversos monomis no semblants.
E) La suma i/o resta de diversos monomis no semblants.
 • 4. El grau d'un monomi ve donat per:
A) Cap de les opcions és correcta.
B) La suma del seu coeficient i els seus exponents.
C) La suma dels seus coeficients.
D) L'exponent més gran de la seva part literal.
E) La suma dels exponents de la seva part literal.
 • 5. El grau d'un polinomi ve donat per:
A) El grau del terme independent.
B) El producte de tots els seus exponents.
C) El major grau dels seus monomis.
D) La suma de tots els seus exponents.
E) Cap de les opcions és correcta.
 • 6. El coeficient d'un monomi és:
A) El nombre de lletres que té el monomi.
B) La suma dels exponents de la seva part literal.
C) El nombre que es suma a la part literal.
D) L'exponent de la seva lletra (o lletres).
E) El nombre que multiplica a la part literal.
 • 7. El nombre que multiplica la part literal s'anomena:
A) Cap de les opcions és correcta.
B) Exponent.
C) Monomi.
D) Coeficient.
E) Part numèrica.
 • 8. La part literal d'un monomi és:
A) El producte de les seves variables, sense tenir en compte els seus exponents.
B) El conjunt de les seves lletres i els seus corresponents exponents.
C) Cap de les opcions és correcta.
D) El producte dels exponents de les seves variables.
E) La suma de les seves variables.
 • 9. Els exponents de dos monomis semblants es sumen:
A) De la mateixa manera que quan sumem monomis no semblants.
B) No es pot fer això. Els exponents es sumen només quans els monomis són no semblants.
C) Quan sumem els monomis.
D) Cap de les opcions és correcta.
E) Quan multipliquem els monomis.
 • 10. Els exponents de dos monomis semblants es resten:
A) Quan multipliquem els monomis.
B) Cap de les opcions és correcta.
C) Quan sumem els monomis.
D) Quan restem els monomis.
E) Quan dividim els monomis.
 • 11. El conjunt de lletres d'un monomi s'anomena:
A) Conjunt literal.
B) No rep cap nom.
C) Conjunt literari.
D) Part literal.
E) Part literària.
 • 12. Si un polinomi està format per 3 monomis: un de grau 4, un altre de grau 3, i un darrer de grau 2; quin grau té el polinomi?
A) Cap de les opcions és correcta.
B) Té grau 9, perquè cal sumar tots els exponents (4+3+2=9).
C) Té grau 24, perquè cal multiplicar tots els exponents (4·3·2=24).
D) Té grau 4, perquè el grau d'un polinomi correspon al del monomi de major grau.
E) Depèn de quin siguin els seus coeficients.
 • 13. A l'hora de multiplicar monomis:
A) És imprescindible que els monomis siguin semblants.
B) És imprescindible que els monomis tinguin el mateix grau.
C) És imprescindible que els monomis tinguin diferent grau.
D) No és imprescindible que els monomis siguin semblants.
E) És imprescindible que els monomis siguin no semblants.
 • 14. A l'hora de sumar monomis semblants:
A) Sumem els coeficients i els exponents.
B) Multipliquem els coeficients i sumem els exponents.
C) Sumem els coeficients i multipliquem els exponents.
D) Sumem només els exponents.
E) Cap de les opcions és correcta.
 • 15. A l'hora de restar monomis semblants:
A) Cap de les opcions és correcta.
B) Restem els coeficients i els exponents, de manera que el resultat és un monomi amb idèntica part literal que els monomis que hem restat.
C) Restem només els coeficients, de manera que el resultat és un monomi de grau inferior als monomis que hem restat.
D) Restem només els coeficients, de manera que el resultat és un monomi amb idèntica part literal que els monomis que hem restat.
E) Restem només els exponents, de manera que el resultat és un monomi de grau inferior als monomis que hem restat.
 • 16. Dos monomis són semblants quan:
A) Els seus exponents són iguals.
B) Cap de les opcions és correcta.
C) Els seus coeficients són iguals.
D) Les seves parts literals són idèntiques.
E) Tenen les mateixes variables.
 • 17. Podrem sumar dos monomis:
A) Cap de les opcions és correcta.
B) Mai, ja siguin monomis semblants o no semblants.
C) Sempre, ja siguin monomis semblants o no semblants.
D) Només si els monomis són no semblants.
E) Només si els monomis són semblants.
 • 18. Els coeficients de dos monomis es multipliquen:
A) Només si els monomis són no semblants.
B) Cap de les opcions és correcta.
C) Això no pot passar mai.
D) Sempre que multipliquem monomis, siguin o no semblants.
E) Només si els monomis són semblants.
 • 19. Podrem restar dos monomis:
A) Sempre que els monomis tinguin el mateix grau.
B) Cap de les opcions és correcta.
C) Sempre, ja siguin monomis semblants o no semblants.
D) Només si els monomis són no semblants.
E) Mai, ja siguin monomis semblants o no semblants.
 • 20. Un monomi només està format per:
A) Exponent(s) i part literal.
B) Variable(s) i exponent(s).
C) Coeficient i exponent(s).
D) Cap de les opcions és correcta.
E) Coeficient i part literal.
 • 21. El coeficient d'un monomi:
A) Determina el grau del monomi.
B) Només pot ser un nombre possitiu.
C) Pot ser un nombre possitiu o negatiu.
D) És igual a zero si davant de la part literal no hi ha cap nombre.
E) S'anomena part numèrica.
 • 22. La lletra d'un monomi:
A) Cap de les opcions és correcta.
B) Té exponent igual a 1 en els termes independents.
C) Sempre s'escriu en majúscules.
D) Té exponent igual a zero si no es veu cap exponent a la dreta de la lletra.
E) Correspon a la base d'una potència.
 • 23. Les lletres d'una expressió algebraica s'anomenen:
A) Lletres, tal qual.
B) Interrogants.
C) Variables.
D) No reben cap nom.
E) Cap de les opcions és correcta.
 • 24. El terme independent és:
A) Un monomi de grau diferent de zero.
B) Cap de les opcions és correcta.
C) Un monomi format per un coeficient igual a 1 multiplicat per una lletra.
D) Un monomi de coeficient igual a zero.
E) Un monomi sense cap lletra visible.
 • 25. Els exponents de dos monomis es divideixen:
A) Quan restem els monomis.
B) Mai es poden dividir.
C) Cap de les opcions és correcta.
D) Quan dividim o restem monomis.
E) Quan dividim els monomis.
 • 26. Un polinomi reduït pot estar format per:
A) únicament per dos o per tres monomis (semblants o no).
B) un o més monomis no semblants.
C) un o més monomis semblants.
D) dos o més monomis no semblants.
E) dos o més monomis semblants.
 • 27. Reduir termes a un polinomi consisteix a:
A) agrupar els termes semblants.
B) multiplicar tots els termes, de manera que només quedi un únic monomi.
C) agrupar els termes no semblants.
D) Cap de les opcions és correcta.
E) eliminar el terme independent.
 • 28. A una Identitat Notable sempre intervenen:
A) Un únic binomi.
B) Dos trinomis
C) Totes les respostes són correctes
D) Dos binomis
E) Dos polinomis
 • 29. A l'hora de resoldre el quadrat d'un binomi-suma fem servir la frase:
A) el quadrat del 1r monomi, més el quadrat del 2n, més el doble del 1r pel 2n
B) el quadrat del 1r monomi més el quadrat del 2n
C) el quadrat del 1r monomi, més el doble del 1r pel 2n al quadrat, més el quadrat del 2n
D) el quadrat del 1r monomi, més el doble del 2n, més el quadrat del 1r pel 2n
E) el doble del 1r monomi, més el quadrat del 2n, més el doble del 1r pel 2n
 • 30. A l'hora de resoldre un producte de binomis (concretament, una suma per diferència) fem servir la frase:
A) el doble del 1r monomi menys el doble del 2n monomi
B) el quadrat del 1r monomi menys el quadrat del 2n monomi
C) el quadrat del 1r monomi menys el doble del 2n monomi
D) el doble del 1r monomi menys el quadrat del 2n monomi
E) el quadrat del 1r monomi menys el 2n monomi
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.