o/u àtones
__1. actriA. u
__2. babaB. o
__3. cocC. u
__4. cromD. o
__5. flonjE. o
__6. museF. u
__7. radiG. o
__8. trineH. u
__9. veniI. u
__10. vídeJ. o
__11. ap___rtarA. o
__12. b___níssimB. o
__13. cal___rósC. u
__14. f___marD. u
__15. f___steriaE. o
__16. j___guinaF. u
__17. j___rarG. u
__18. pl___gimH. o
__19. p___jarI. o
__20. s___parJ. u
__21. b__níssimaA. u
__22. c__brarB. o
__23. esc__mbrarC. u
__24. fig__retaD. o
__25. j__guinaE. o
__26. pl__rarF. o
__27. s__carG. o
__28. trem__larH. o
__29. t__rradaI. o
__30. __lleresJ. u
__31. apr__varA. o
__32. apr__voB. u
__33. c__broC. o
__34. d__rarD. u
__35. d__rmoE. o
__36. enf__nsarF. u
__37. enf__nsoG. o
__38. m__ntoH. o
__39. p__jarI. u
__40. s__perarJ. o
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.