Divisió de polinomis I
Marca el residus correcte:
(4x3 -  5x2 + x - 3) : (x - 1)
-2
-3
-1
0
Cap dels anteriors
1
2
Marca el residus correcte:
(8x5 - 4x4 - 6x3 - 5x2 + 2x - 5) : (x - 2)
Cap dels anteriors
120
123
133
134
64
118
Marca el residus correcte:
(8x4 -  5x2 + 2x - 5) : (x +1)
-5
-4
-3
-2
-1
0
Cap dels anteriors
Marca el residus correcte:
(x7+3x6-4x5+33x3-8x2+2x+2) : (x+3)
-12
-1
2
Cap dels anteriors
3
4
8
Marca el residus correcte:
(-4x4-16x3-8x2-32x+2) : (x+4)
20
Cap dels anteriors
-5
-4
4
5
6
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.