G2.16 - Problemes geometria plana
Quants metres hem de recorre per fer una volta completa a la pista anant per sobre de la línia esquerra del carril 1?(Prengueu π = 3,14)
Quina és l'àrea de la zona interior, en gris a la imatge?
R =
R=
m
m2
Si l'ajuntament vol posar una valla per evitar que els cotxesaparquin a la zona verda, quants metres ha de comprar?
Quina és l'Àrea de la zona verda d'aquesta rotonda?
(Prengueu π = 3,14)
R =
R =
m2
m
Les abelles construeixen el rusc formant nombroses cel·les 
hexagonals.
I entre C i D? (Arrodoneix a les centècimes)
Quant mesura la distància entre A i B?
R =
mm
Quant mesura 
un costat de l’hexàgon?
R =
R =
mm
mm
Calcula l’àrea (color blau) de la figura hexagonal.
Calcula el perímetre de la figura hexagonal.
(Arrodoneix a les centècimes)
R = 
R =
cm2
cm
Els conductors novells porten al cotxe una placa amb
un distintiu que és una lletra dins d’un rectangle: la L
(lletra inicial de la paraula anglesa Learning).
Si la lletra té les dimensions indicades en el 
dibuix quina és la seva àrea?
I el seu perímetre?
R = 
R =
cm2
cm
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.