Conceptes bàsics de monomis I
 • 1. Un monomi (de grau diferent a 0) és:
A) El producte d'un nombre per una o més lletres.
B) La suma d'un nombre i una única lletra.
C) El producte d'un nombre només per una única lletra.
D) Cap de les opcions és correcta.
E) La suma d'un nombre i una o més lletres.
 • 2. Els exponents de dos monomis es multipliquen:
A) Cap de les opcions és correcta.
B) Quan multipliquem o sumem monomis.
C) Quan sumem els monomis.
D) Quan multipliquem els monomis.
E) Mai es poden multiplicar.
 • 3. El grau d'un monomi ve donat per:
A) L'exponent més gran de la seva part literal.
B) La suma dels exponents de la seva part literal.
C) La suma del seu coeficient i els seus exponents.
D) Cap de les opcions és correcta.
E) La suma dels seus coeficients.
 • 4. El coeficient d'un monomi és:
A) La suma dels exponents de la seva part literal.
B) El nombre que es suma a la part literal.
C) L'exponent de la seva lletra (o lletres).
D) El nombre que multiplica a la part literal.
E) El nombre de lletres que té el monomi.
 • 5. El nombre que multiplica la part literal s'anomena:
A) Part numèrica.
B) Exponent.
C) Cap de les opcions és correcta.
D) Monomi.
E) Coeficient.
 • 6. La part literal d'un monomi és:
A) El producte dels exponents de les seves variables.
B) El conjunt de les seves lletres i els seus corresponents exponents.
C) La suma de les seves variables.
D) El producte de les seves variables, sense tenir en compte els seus exponents.
E) Cap de les opcions és correcta.
 • 7. Els exponents de dos monomis es sumen:
A) Quan sumem els monomis.
B) De la mateixa manera que quan sumem monomis no semblants.
C) Cap de les opcions és correcta.
D) No es pot fer això. Els exponents es sumen només quan els monomis no són semblants.
E) Quan multipliquem els monomis.
 • 8. Els exponents de dos monomis es resten:
A) Quan restem els monomis.
B) Quan dividim els monomis.
C) Quan sumem els monomis.
D) Cap de les opcions és correcta.
E) Quan multipliquem els monomis.
 • 9. El conjunt de lletres d'un monomi s'anomena:
A) Part literal.
B) Conjunt literal.
C) Conjunt literari.
D) No rep cap nom.
E) Part literària.
 • 10. A l'hora de multiplicar monomis:
A) És imprescindible que els monomis siguin no semblants.
B) És imprescindible que els monomis tinguin el mateix grau.
C) És imprescindible que els monomis siguin semblants.
D) No és imprescindible que els monomis siguin semblants.
E) És imprescindible que els monomis tinguin diferent grau.
 • 11. A l'hora de sumar monomis semblants:
A) Multipliquem els coeficients i sumem els exponents.
B) Sumem els coeficients i multipliquem els exponents.
C) Sumem els coeficients i els exponents.
D) Cap de les opcions és correcta.
E) Sumem només els exponents.
 • 12. A l'hora de restar monomis semblants:
A) Cap de les opcions és correcta.
B) Restem només els exponents i deixem la mateixa part literal.
C) Sumem només els coeficients i deixem la mateixa part literal.
D) Restem només els coeficients i deixem la mateixa part literal.
E) Restem els coeficients i els exponents de la part literal.
 • 13. Podrem sumar dos monomis:
A) Només si els monomis són semblants.
B) Sempre, ja siguin monomis semblants o no semblants.
C) Cap de les opcions és correcta.
D) Només si els monomis són no semblants.
E) Mai, ja siguin monomis semblants o no semblants.
 • 14. Els coeficients de dos monomis es multipliquen:
A) Només si els monomis són no semblants.
B) Cap de les opcions és correcta.
C) Quan multipliquem monomis, siguin o no semblants.
D) Això no pot passar mai.
E) Només si els monomis són semblants.
 • 15. Podrem restar dos monomis:
A) Mai, ja siguin monomis semblants o no semblants.
B) Només si els monomis són no semblants.
C) Cap de les opcions és correcta.
D) Sempre que els monomis tinguin el mateix grau.
E) Sempre, ja siguin monomis semblants o no semblants.
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.