Conceptes bàsics de monomis I
 • 1. Un monomi (de grau diferent a 0) és:
A) El producte d'un nombre només per una única lletra.
B) La suma d'un nombre i una o més lletres.
C) La suma d'un nombre i una única lletra.
D) Cap de les opcions és correcta.
E) El producte d'un nombre per una o més lletres.
 • 2. Els exponents de dos monomis es multipliquen:
A) Quan sumem els monomis.
B) Quan multipliquem els monomis.
C) Cap de les opcions és correcta.
D) Mai es poden multiplicar.
E) Quan multipliquem o sumem monomis.
 • 3. El grau d'un monomi ve donat per:
A) L'exponent més gran de la seva part literal.
B) La suma dels exponents de la seva part literal.
C) La suma dels seus coeficients.
D) La suma del seu coeficient i els seus exponents.
E) Cap de les opcions és correcta.
 • 4. El coeficient d'un monomi és:
A) El nombre que multiplica a la part literal.
B) La suma dels exponents de la seva part literal.
C) El nombre de lletres que té el monomi.
D) El nombre que es suma a la part literal.
E) L'exponent de la seva lletra (o lletres).
 • 5. El nombre que multiplica la part literal s'anomena:
A) Coeficient.
B) Cap de les opcions és correcta.
C) Exponent.
D) Part numèrica.
E) Monomi.
 • 6. La part literal d'un monomi és:
A) El producte de les seves variables, sense tenir en compte els seus exponents.
B) El producte dels exponents de les seves variables.
C) El conjunt de les seves lletres i els seus corresponents exponents.
D) Cap de les opcions és correcta.
E) La suma de les seves variables.
 • 7. Els exponents de dos monomis es sumen:
A) Cap de les opcions és correcta.
B) De la mateixa manera que quan sumem monomis no semblants.
C) Quan sumem els monomis.
D) Quan multipliquem els monomis.
E) No es pot fer això. Els exponents es sumen només quan els monomis no són semblants.
 • 8. Els exponents de dos monomis es resten:
A) Quan restem els monomis.
B) Quan sumem els monomis.
C) Cap de les opcions és correcta.
D) Quan multipliquem els monomis.
E) Quan dividim els monomis.
 • 9. El conjunt de lletres d'un monomi s'anomena:
A) Conjunt literal.
B) No rep cap nom.
C) Part literal.
D) Conjunt literari.
E) Part literària.
 • 10. A l'hora de multiplicar monomis:
A) És imprescindible que els monomis tinguin diferent grau.
B) És imprescindible que els monomis siguin semblants.
C) És imprescindible que els monomis siguin no semblants.
D) No és imprescindible que els monomis siguin semblants.
E) És imprescindible que els monomis tinguin el mateix grau.
 • 11. A l'hora de sumar monomis semblants:
A) Sumem els coeficients i els exponents.
B) Cap de les opcions és correcta.
C) Sumem els coeficients i multipliquem els exponents.
D) Multipliquem els coeficients i sumem els exponents.
E) Sumem només els exponents.
 • 12. A l'hora de restar monomis semblants:
A) Cap de les opcions és correcta.
B) Restem només els coeficients i deixem la mateixa part literal.
C) Restem els coeficients i els exponents de la part literal.
D) Sumem només els coeficients i deixem la mateixa part literal.
E) Restem només els exponents i deixem la mateixa part literal.
 • 13. Podrem sumar dos monomis:
A) Només si els monomis són semblants.
B) Sempre, ja siguin monomis semblants o no semblants.
C) Només si els monomis són no semblants.
D) Mai, ja siguin monomis semblants o no semblants.
E) Cap de les opcions és correcta.
 • 14. Els coeficients de dos monomis es multipliquen:
A) Només si els monomis són semblants.
B) Quan multipliquem monomis, siguin o no semblants.
C) Això no pot passar mai.
D) Cap de les opcions és correcta.
E) Només si els monomis són no semblants.
 • 15. Podrem restar dos monomis:
A) Mai, ja siguin monomis semblants o no semblants.
B) Sempre que els monomis tinguin el mateix grau.
C) Només si els monomis són no semblants.
D) Sempre, ja siguin monomis semblants o no semblants.
E) Cap de les opcions és correcta.
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.