ARRODONIR NOMBRES NATURALS
Per arrodonir un nombre, observem la xifra que s'ha de suprimir:
Exemples:- Arrodonim a desenes (ens fixem en la unitat)          3552 -> 3550     284 -> 280    129 -> 130- Arrodonim a centenes (ens fixem en la desena)         3552 -> 3600   284 -> 300   129 -> 100- Arrodonim a milers (ens fixem en la centena)         3552 -> 4000   8124 -> 8000    2785 -> 3000  
- Si és menor de 5, la xifra anterior es deixa igual.- Si és igual o superior a 5, la xifra anterior se li afegeix una unitat.
236
714
525
ARRODONIM A LA DESENA 
1257
512
98
(ens fixem en la unitat)
ARRODONIM A LA CENTENA
428
709
798
1257
2034
2305
(ens fixem en la desena)
4285
7987
7069
ARRODONIM A LES UNITATS DE MILER
(ens fixem en la centena)
12570
6450
2560
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.