1rBATX-CCSS- Examen Límit i continuïtat
Donada la funció: 
Sí existeix, perquè.... i              =
No existeix, perquè....
Existeix el límit               ? Raona la resposta.
És contínua, perquè...
És continua la funció f en el punt x= 3? Raona la resposta.
No és contínua, perquè....
Donada la funció: 
Donada la funció: 
Sí existeix, perquè.... i              =
No existeix, perquè...
Existeix el límit               ? Raona la resposta.
És continua la funció f en el punt x= 2? Raona la resposta.
No és contínua, perquè....
És contínua, perquè...
Donada la funció: 
Donada la funció: 
Sí existeix, perquè.... i              =
No existeix, perquè...
Existeix el límit               ? Raona la resposta.
És continua la funció f en el punt x= 2? Raona la resposta.
No és contínua, perquè....
És contínua, perquè...
Donada la funció: 
Assenyala quin tipus dediscontinuïtat presentala funció en el punt x =1
Salt Infinit
Salt finit
Hi falta el punt
Punt desplaçat
Calcula                =
Assenyala quin tipus dediscontinuïtat presentala funció en el punt x =1
Calcula                =
Salt Infinit
Salt finit
Hi falta el punt
Punt desplaçat
Salt Infinit
Salt finit
Hi falta el punt
Punt desplaçat
Assenyala quin tipus dediscontinuïtat presentala funció en el punt x =1
Calcula              =
                         =
Assenyala quin tipus dediscontinuïtat presentala funció en el punt x =1
Salt Infinit
Salt finit
Hi falta el punt
Punt desplaçat
Asímptota Obliqua en la recta y =          x + 
Asímptota Horitzontal en la recta y =
No té branca parabòlica ni asímptota horitzontal ni obliqua
Branca parabòlica en l'infinit
Troba les branques infinites de la funció:
Si hi ha asímptota, estudia la posició de la corba 
respecte de l'asímptota.
Asímptota Horitzontal en la recta y =
Asímptota Obliqua en la recta y =          x + 
No té branca parabòlica ni asímptota horitzontal ni obliqua
Troba les branques infinites de la funció:
Si hi ha asímptota, estudia la posició de la corba 
respecte de l'asímptota.
Branca parabòlica en l'infinit
Asímptota Obliqua en la recta y =          x + 
No té branca parabòlica ni asímptota horitzontal ni obliqua
Troba les branques infinites de la funció:
Si hi ha asímptota, estudia la posició de la corba 
respecte de l'asímptota.
Branca parabòlica en l'infinit
Asímptota Horitzontal en la recta y =
Calcula:
0
1
2
+
no existeix el límit
Calcula:
0
1
2
+
no existeix el límit
Calcula:
0
1
2
+
no existeix el límit
Calcula:
0
1
2
+
no existeix el límit
Calcula:
0
1
2
+
no existeix el límit
Calcula:
0
1
2
+
no existeix el límit
Calcula:
0
1
2
+
no existeix el límit
Calcula:
0
1
2
+
no existeix el límit
Representa la gràfica d'una funció que compleixi lescondicions següents, i troba  les asímptotes que té:
Calcula:
0
1
2
+
no existeix el límit
Troba el valor de k perquè la funció següent sigui continua en tots: 
k = 
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.