Operacions amb monomis
__1. -2x3y2·5y4A. -7x3
__2. -y5+3y5-y5+8y5B. -y5
__3. 1/4y5-2/3y5-7/12y5C. -3x3
__4. 2/5x3:4/3x2D. 9y5
__5. 2x2y3·6xy3E. -5x4z
__6. 2x3-3x3+10x3-12x3F. 12x3y6
__7. 3x3+5x3-7x3-8x3G. -10x3y6
__8. 3x4·(-3x)·5x2·2H. -90x7
__9. 15x5z3:(-3xz2)I. 3/10x
__10. 30x7z:(-6x4)J. -5x3z
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.