1-Llenguatge algebraic: monomis i polinomos
1 Expressa en lleguatge algebraic utilitzant una
sola incognita x minúscula. Omple els buits, amb la
respostacorrecta o arrossega l'expressió de baix al ?.
Eixemple: El doble d'un nombre meyns cinq 2x-5
a) El triple d'un nombre meyns dos.

b) El producte de 2 nombres consecutius

c) El quadrat d'un nombre més la seva meitat

d) La suma d'un nombre amb
un altre deu unitats unitats majors
x+(x+10)
?
3x-2
?
x(x+1)
?
x2+x/2
?
2 Expressa algebraicament el perímetre i l'àrea
d'aquests rectangles:, Fes les operacions i simplifca
Arrossega les expressions de baix al ?
Perímetre
Àrea
6+2x
?
3x
?
x
A
3
Perímetre
Àrea
2x2
?
6x
?
2x
B
x
Perímetre
x2+2x
?
x+2
4x+4
?
Àrea
C
x
a) 5x – x2 + 7x2 – 9x + 2=
c) x2y2–3x2y–5xy2+x2y+xy2=
b)2x + 7y – 3x + y – x2=
3. Efectua (Omple els buits amb el nombre que
correspon al coeficient
-x2-x+    y
x2y2 –    x2y–    xy2
x2-     x+
4.- Efectua els següents productes de monomis
Omple els buits
a) 6x2(–3x)=         x
b)(2xy2)(4x2y)=     x    y
c)(3x3/4)(x3/2)=      x
d)(xy/4)(3xz/2)=      x   yz
5.- Simplifica les seüents expressions. Omple els buits
a) (2x3–5x+3)–(2x3–x2+1)=
b)5x–(3x+8)–(2x2–3x)=
x  +    x -
x  –    x +
6.- Considereu aquest polinomis:
A: 3x3-5x2+x-1 ; B: 2x4+x3-2x+4 ; C:-x3+3x2-7x.
Omple els buits amb els nombres dels resultats:
A+B:    x   +    x    -      x  -x+
A-C:    x   -     x    +     x-
A-B+C: -2x   +x    -     x  -    x-
d) (x +1/2)2= x   +x+
b) (7 – x)2= x   -      x+
c) (3x – 2)2=     x   -      x+
7 Desenvolupa aquestes expressions. Omple els buits.
a) (x + 6)2= x   +      x+
e) (x – 2y)2= x   -    xy+    y
b) (2x + 3)2 – (2x – 3)2 – 9=
8.- Simplifica tot el que puguis les expressions.
Arrossega els nombres de baix.
a) (x + 3)(x – 3) – (x + 3)2=
c) 3x (x + 1)2 – (2x + 1)(2x – 1)=
d) (x2 + 2)(x2 – 2) – (x2 – 1)2=
6x
?
24x-9
?
2x2
?
-18
?
3x3 + 2x2
?
– 5
?
+3x + 1
?
.

b)(4x – 1)(4x + 1)=
9.- Transforma en diferència de quadrats, i ordena'ls
Arrossega els nombres de baix.
a)(2x + 7)(2x – 7)=
c) (x2 + x)(x2 – x)=
d) (1 – 5x)(1 + 5x)=
16x2
?
x4
?
4x2
?
– 25x2
?
– x2
?
-49
?
– 1
?
+1
?
.

10.- Expressa algebraicament:
a) L'area del triangle blau
x2/4
x5/4
5x2
x2/3
x/3
l
x
x
11.- Expressa algebraicament:
b) L'area del trapeci vermell
x5/4
5x2/3
2x2/3
2x2/4
x/3
l
x
x
12.- Expressa algebraicament:
c) La longitud l. Teorema de Pitagores:
h=√(catet 1)2+(catet 2)2
√x2/9
√13x2/9
√13x2
√3x2/9
x/3
l
x
x
29.- Expressa algebraicament l'àrea de la part acolorida
2
x
2
y
 x+y–16
 4x+4y–16
 2x+2y–4
 4x+4y–4
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.