1rBATX-CCSS- SIMULACRE Límit i continuïtat
Donada la funció: 
Sí existeix, perquè.... i              =
No existeix, perquè...
Existeix el límit               ? Raona la resposta.
Assenyala quin tipus dediscontinuïtat presentala funció en el punt x =-1
Salt Infinit
Salt finit
Hi falta el punt
Punt desplaçat
Calcula                   =                               =
Calcula:
0
1
2
+
no existeix el límit
Calcula:
0
1
3
+
no existeix el límit
Estudia les branques infinites de la función següent. 
Si hi ha asímptotes, estudia la posició de la corba 
respecte a aquestes.
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.