πεδιο ορισμου και σύνολο τιμών συνάρτησης

Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης με τύπο

      Ψ=√(χ 2 -4χ-5)  είναι:

 χε[-5,1]

χε(-1,5)
χε(-∞,-1]υ[5,+∞)
χε[-1,5]

Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης με τύπο

ψ=(2χ-3)∕(4χ+1) είναι:

χεR-{3∕2}

χεR-{-1/4}

χεR-{0}

χε[-1/4,+∞)

Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης

ψ=√(4-|χ|) είναι:

χε(-2,2)
χε[4,+∞)
χε(-∞,-4]
χε[-4,4]

Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης με τύπο

ψ=(χ+3)/(χ 2-5|χ|+4) είναι:

χεR-{±4,±1}

χεR-{±4}

χε(1,4)

χεR-{1,4}

Το σύνολο τιμών της συνάρτησης με τύπο

ψ=3χ-5 είναι:

ψε(5/3,+∞)
ψε(0,+∞)
ψεR

ψε(-5,+∞)

Το σύνολο τιμών της συνάρτησης με τύπο

ψ=(2χ-1)/(χ-4)΄  είναι:

ψεR-{2}
ψεR

ψεR-{4}

ψεR-{1/2}

Το σύνολο τιμών της συνάρτησης με τύπο

ψ=(2χ2+8)/χ  είναι:

ψε(-∞,-4)U(4,+∞)
ψε(-∞,-8]U[8,+∞)

ψεR-{±8}

ψε[-8,8]

Οι μαθητές που έκαναν αυτή την δοκιμασία είδαν επίσης :

Δημιουργήθηκε με That Quiz — Δημιουργώντας δοκιμασίες και εκτελώντας δραστηριότητες όλα γίνονται εύκολα στα μαθηματικά και στ` άλλα γνωστικά αντικείμενα.