4.ocenjevanje_9.razred
S katerim številom moraš deliti 100, da dobiš 100 krat več?
S katerim številom moraš množiti sto, da dobiš 100 krat manj?
Katero število moraš prišteti k 100, da dobiš 2 krat manj?
Katero število moraš odšteti od 100 da dobiš 2 krat več?
x2 - 9 = (
x + 3x -10 = (x +
x2 +6x+9 = (x+
Vstavi , da bo veljala enakost.
+3)(x
)
)
)(x - 
)
x - 3 = 2
2x + 1 = 5
x - 4 = 2
Če je rešitev enačbe 2 zapiši P (veliki) za Prav,
              če ni pa N (veliki) za Narobe.
3 - 2x = 7 -  4x
4 - x = 3x + 2
4x + 5 = 13
a)        1          4           7          10
b)      2,7       1,2       -,03       -1,8
c)  -5000      -500      -50         -5
d)
-2           4         -8           16
Nadaljuj zaporedje.
ostrokotni enakokraki trikotnik
topokoti enakokraki trikotnik
Izračunaj njihovo ploščino in obseg.
pravokotnik
Kateti merita 20 cm in 15 cm.
deltoid
Imam dva skladna pravokotna trikotnika.
p =
p = 
cm2
cm2
p = 
p =
Z njima sestavim 4 like.
o =
o =
cm2
cm2
cm
cm
o =
o = 
cm
cm
Koliko najmanj takšnih kock še rabiš, da lahko sestaviš
eno večjo kocko?
Kolikšna je površina telesa na sliki?
Kolikšen je volumen telesa nasliki?
Sedem enakih kock jezoženih kot kaže slika.Površina vsake kocke je 24cm2.
( s številko)
cm2
cm3
Na sliki je mreža tristrane prizme.Podatke dobi s slike in izračunajpovršino in volumen te prizme.
13 cm
5 cm
20 cm
P = 
V = 
cm3
cm2
Koliko meri ena stranica gredice?
Koikšna je ploščina gredice?
Imam 36 metrov desk. Vsaka
je široka 10 cm. Iz njih sem
sestavil gredico kot kaže slika.

Izračunaj:
Koliko zemlje je v gredici?
m
m2
m3
Koliko je vseh učencev na šoli, če je plavalcev 180?
Koliko učencev se še mora naučiti plavati, da bo veljal
diagram D?
Od vseh učencev na šoli je 40 % plavalcev.
A
plavalci
B
neplavalci
C
D
Kateri diagram predstavlja
delež plavalcev?
A
C
B
D
Kateri avtomobil porabi največ goriva, če prevozimo 100 km po mestu in 200 km izven mesta?
Avto 1
Avto 2
Avto 3
Graf prikazuje
porabo goriva
na 100 km za
tri  avtomobile.
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran z matematičnimi testi za učence za vse stopnje.