MAT - Preverjam znanje iz matematike
K členom v računskih operacijah povleci ustrezno
ime!
zmanjševanec
?
1. seštevanec
?
množenec
?
deljenec
?
630
542
230
50
+
-
x
:
2. seštevanec
?
odštevanec
?
množitelj
?
delitelj
?
869
90
80
2
=
=
=
=
zmnožek
?
količnik
?
razlika
?
1 411
vsota
?
100
150
7
Točki, ki omejujeta daljico imenujemo
oglišči
krajišči
A in B
Črta je sestavljena iz množice
Premica, ki je pravokotna na drugo premico,
se imenuje
.
.
premica -
poltrak -
daljica -
Koliko krajišč imajo (vpiši s številko):
Pravokotnik ni kvadrat,

kvadrat pa je pravokotnik!
DA
NE
45
Pravi kot meri
90
60
885
8888885
Kaj sledi zapisu:
888885
88885
8885
885
kjer se sekata dve premici
ki leži med krajišči
Presečišče je točka,
kjer se sekata dve črti
5
Napiši manjkajoče število:
7
10
14
19
25
40
s črkami?
Kako bi vzorec števk
994994994
AAB
ABA
BBA
zapisali
DA
NE
Ali je lik simetričen?
6 m =
2 m 5 dm =
8 cm =
9 m 30 mm =
Pretvori v ustrezno mersko enoto:
dm
mm
cm
cm
Katera števila manjkajo?
22
38
46
54
Kako bi vzorec
BAB
ABB
prikazali s črkami?
ABA
♥♥
♥♥
♥♥
Izračunaj in odgovori, ali je trditev pravilna:
zmnožek števil 8 in 3.
DA
Vsota števil 16 + 8 je enaka kot
NE
3 x 5 + 2 - 14 : 2 = 14
Številski izraz, ki je izračunan pravilno,
označi z DA, tistega, ki je napačen pa z NE.
3 x 5 + 2 - 14 : 2 = 10
DA
?
NE
?
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.