Moja slovenščina, glas, črka, beseda
GLASOVI,ČRKE, BESEDE
Naloge ti je pripravila učiteljica Helena Drakulič
prepoved
Zloguj naslednje besede:
miza
mi-za
zvezek
samokolnica
sreča
Naštej (povleci) jih po abecedi:
a
   8
   5
Koliko samoglasnikov imamo
   v slovenskem jeziku?
ozki
e
široki e
polglasnik
   25
   28
i
ozki o
široki o
u
ozki o
ozki e
osem
kepa
sonce

gozd
med

seme
široki o
široki e
ocena
enka
otrok

gospa
ekipa

resnica
Kaj narediš, kadar je beseda
   tako dolga, da zanjo
v vrstici zmanjka prostora?

  besedo okrajšam
  besedo stlačim v vrstico
  besedo delim
kosilo
 cesta
sanje
vešča       ve-šča   ali   veš-ča
DELI BESEDE:
ali
ali
ali
Razvrsti, ali smo delili prav ali narobe?
SONCE
OČALA
AVTOBUS
son-ce
oča-la
avto-bus
PRAV
NAROBE
avt-obus
so-nce
o-čala
Označi NAPAČNO deljeno besedo:
   mo-rnarček
   mor-narček
   mornar-ček
Označi NAPAČNO deljeno besedo:
   ogle-dalo
   ogleda-lo
   o-gledalo
Označi NAPAČNO deljeno besedo:
   sla-dkosned
   sladko-sned
   slad-kosned
     Čestitam,
zdaj si pa že
pravi mojster
     besed...
                     PREIZKUSI SE ŠE  V
SOPOMENKAH, PROTIPOMENKAH IN NADPOMENKAH
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.