Тест за 2 тема по хемија за 8 одд
 • 1. Приготвена е смеса од две течности кои меѓу себе не се мешаат. За да се одделат течностите од смесата треба да се употреби:
A) филтер
B) сепарациона инка
C) стаклена инка
 • 2. Доколку треба да се одделат кристали од јод и натриум хлорид од нивна смеса, тогаш ќе се примени:
A) дестилација
B) сублимација
C) кристализација
 • 3. За разделување на компонентите од раствор врз база на разликите во нивните температури на вриење се применува:
A) сублимација
B) дестилација
C) филтрација
 • 4. Својствата на супстанците се делат на:
A) биолошки и физички;
B) хемиски и биолошки.
C) хемиски и физички;
 • 5. Способноста на бензинот да гори спаѓа во:
A) биолошки својства
B) хемиски својства;
C) физички својства;
 • 6. Супстанците можат да бидат:
A) смешани и несмешани.
B) смеси и чисти;
C) смеси и смешани;
 • 7. Кои од наведените процеси се физички, а кои се хемиски? 1. топење на восок при добивање на свеќи; 2. пржење јајца; 3. сушење на влажна коса; 4. киселење на млеко.
A) физички: 1 и 3, а хемиски 2 и 4;
B) физички: 1 и 4, а хемиски 2 и 3.
C) физички: 2 и 3, а хемиски 1 и 4;
 • 8. На разликите во кое физичко својство се базира одвојување на супстанците од смеса со дестилација?
A) испарливост
B) кондензација
C) температура на вриење
 • 9. Кои од наведените супстанци се чисти супстанци, а кои смеси? 1.бензин; 2. графит; 3. сребро; 4. вино; 5. сулфур.
A) чисти супстанци: 2, 3, 5, а смеси 1 и 4.
B) чисти супстанци: 2, 3, 4, а смеси 1 и 5.
C) чисти супстанци: 2, 3, 4, 5, а смеси:1;
 • 10. Раствори се:
A) смеси;
B) чисти супстанци
C) течности
 • 11. Според количеството растворена супстанца, растворот може да биде:
A) течен
B) солен;
C) заситен
 • 12. Раствор со мало количество на растворена супстанца го нарекуваме:
A) заситен раствор
B) разреден раствор;
C) концентриран раствор;
 • 13. Препознај кој од овие не е чиста супстанца?
A) сребро
B) сулфур
C) хартија
 • 14. Направи разлика помеѓу хомогена и хетерогена смеса.
A) Хомогена смеса е смеса во која не се гледаат супстанците од кои е составена, а хетерогена е смеса во која се гледаат супстанците од кои е составена
B) Хомогена не е смеса, хетерогена е смеса во која се гледаат супстанците од кои е составена
C) Хомогена смеса е смеса во која не се гледаат супстанците од кои е составена, а во хетерогена исто така не се гледаат супстанците од кои е составена
 • 15. Препознај ја хомогената смеса.
A) Шеќер и сол
B) Масло и вода
C) Креда и вода
 • 16. Препознај што е сублимација.
A) Преминување на една супстанца од цврста во гасна и обратно без да премине во течна
B) Одлевање
C) Загревање, течноста поминува во водена пареа, потоа со ладење повторно во течна
 • 17. Разликата меѓу декантација или филтрација е :
A) Декантацијата е целосно одделување а филтрација е нецелосно одделување
B) При декантацијата супстанцата што останува се вика талог,а во филтрацијата тоа што останува се вика дестилат
C) Декантација е нецелосно одделување а филтрација е целосно одделување на една супстанција
 • 18. Незаситениот раствор уште е познат како:
A) преконцентриран
B) разреден
C) концентриран
 • 19. Посочи што е супстанца:
A) белег по кој се препознаваат физичките тела
B) белег по кој не може да се докаже дека постои хемиска промена
C) вид на материја од која се изградени физичките тела
 • 20. Откриј што е декантација:
A) компонентите од раствор врз база на разликите во нивните температури на вриење
B) раздвојување на цврстата супстанција од течноста во хетерогена смеса
C) постапка за одделување на компонентите од хетерогена смеса
 • 21. Секој раствор е составен од:
A) растворувач
B) растворувач и растворлива супстанца
C) раствор и растворлива супстанца
 • 22. Која е физичката постапка на одделување на тврдите растворливи супстанци од течноста(растворот) во вид на кристали?
A) Сублимација
B) Дестализација
C) Кристализација
 • 23. Течноста која поминува низ порите на филтерот се вика:
A) филтри
B) талог
C) филтрат
 • 24. Хемиски промени уште се нарекуваат:
A) Физички својства
B) Хемиски реакции
C) Хемиски својства
 • 25. Заситен раствор е составен од:
A) Исто количество на растворувач и растворлива супстанца
B) Повеке растворлива супстанца отколку растворувач
C) Повеке растворувач отколку растворлива супстанца
 • 26. Декантацијата се базира на...
A) разликите во густината
B) разликите во компонентините температури на вриење
C) разлика на големините на честичките
 • 27. Каква постапка е фракциона дестилација?
A) Хемиска постапка.
B) Физичка постапка.
C) Не е постапка.
Students who took this test also took :

Created with That Quiz — where test making and test taking are made easy for math and other subject areas.