Test za gradbata na atomot i za periodniot sistem
 • 1. Атомскиот број на елементот што има 14 протони и 15 неутрони е...
A) 14
B) 29
C) 19
D) 15
 • 2. Ако атомскиот број на некој елемент е 7.Колкав е бројот на протони во јадрото?
A) 10
B) 17
C) 7
D) 27
 • 3. Збирот од бројот на протони и неутрони во јадрото се вика...
A) протонски број
B) атомски број
C) масен број
 • 4. Ако масениот број на елементот е 70, а атомскиот број му е 35 тогаш околу неговото јадро кружат....
A) 35 електрони
B) 70 електрони
C) 35 протони
 • 5. Бројот на неутроните во јадрото на елементот кој има масен број 36 ,а атомски број 17 е ....
A) 19
B) 18
C) 36
D) 17
 • 6. Атомскиот број на елементот е ....
A) број на протоните
B) број на електроните
C) број на неутроните
 • 7. Ако елементот има 9 електрони и масен број 18 ,тогаш бројот на неутроните ќе изнесува...
A) 9
B) 8
C) 18
D) 19
 • 8. Изотопи се:
A) Атоми со ист атомски број,а различен број на електрони.
B) Атоми со ист атомски број,а различен масен број.
C) Атоми со ист масен број,а различен атомски број
 • 9. Валентни електрони се електроните што се наоѓаат во...
A) претпоследниот слој
B) првиот слој
C) средниот слој
D) последниот слој
 • 10. Кај Mg масениот број е 12.Распоредот на електроните по слоеви е ...
A) 2,8,8,2
B) 2,8,2
C) 2,2,8
 • 11. Бројот на валентните електрони кај Na (чиј атомски број е 11) изнесува..
A) 11
B) 1
C) 2
D) 8
 • 12. Mr(K2SO4)=? ако Ar(K)=39;Ar(S)=32;Ar(O)=16
A) Mr(K2SO4)=39+32+16=58
B) Mr(K2SO4)=2x39+32+4x16=174
C) Mr(K2SO4)=39+32+4x16=135
 • 13. За единица за определување на релативна атомска маса на елементите е земена масата на изотопот на ..
A) 16O
B) 13C
C) 12C
 • 14. Mr(MgCl2)=?ако Ar(Mg)=24;Ar(Cl)=35
A) Mr(MgCl2)=24+2x35=94
B) Mr(MgCl2)=24+35=59
C) Mr(MgCl2)=2x24+35=83
 • 15. Ако елементот има реден број 19,тогаш тој се наоѓа во....
A) 1 периода и 1 група
B) 4 група и 1 периода
C) 4 периода и 1 група
D) 4 периода и 4 група
 • 16. Местото на елементот во периодниот систем зависи од ..
A) релативната атомска маса
B) бројот на електроните во атомот
C) бројот на протоните во атомот
 • 17. Елементот што има реден број 9 припаѓа ...
A) во 1 периода и групата на халогени елементи
B) во 2 периода и во групата на халогените елементи
C) во 2 периода и во групата на алкалните метали
 • 18. Во нултата група се сместени
A) благородните гасови
B) халогените елементи
C) земноалкалните метали
 • 19. Хемискиот симбол на елементот е чиј број на протони е 4 и припаѓа во 2 група е ...
A) Si
B) Be
C) B
 • 20. Хемискиот симбол на елементот што има 17 електрони и припаѓа во 17 група е...
A) Cl
B) Br
C) Al
 • 21. Релативната атомска маса на Mg изнесува
A) 26,98
B) 22,99
C) 24,31
 • 22. Атомот на еден елемент содржи 26 протони и 27 неутрони.Колку изнесуваат атомскиот и масениот број на елементот?
A) Z=26 A=53
B) Z=53 A=26
C) Z=27 A=26
D) Z=26 A=27
 • 23. Колку електрони има во атомот на елементот чиј атомски број е 45.
A) 45
B) помалку од 45
C) повеќе од 45
 • 24. Колку изнесува релативната молекулска маса на Mg(ClO4)2 ако Ar(Mg)=24 Ar(Cl)=35 Ar(O)=16
A) 123
B) 187
C) 222
 • 25. Земноалкалните метали се распоредени во :
A) 7 група
B) 1 група
C) 2 група
D) 17 група
 • 26. Неметалите се распоредени
A) во 17 група
B) од 13-17 група
C) во 13 група
 • 27. Во која периода се наоѓа некој елемент ако неговиот атом содржи три електронски слоја
A) во 6 периода
B) во 5 периода
C) во 3 периода
 • 28. Во која група од периодниот систем се наоѓаат елементите кои имаат 7 валентни електрони
A) 7 споредна група
B) 13 или 3 група
C) 17 или 7 група
Students who took this test also took :

Created with That Quiz — the math test generation site with resources for other subject areas.