проба_2 Македонски_2018
 • 1. Пронајди го точно пооделениот збор..
A) к-нига
B) кни-га
C) книг-а
 • 2. Самогласки се
A) а,е,и,у,о
B) г,ф.с.п.н
C) р,в.с,к,л
 • 3. Македонскиот јазик има
A) 29 букви
B) 32букви
C) 31 буква
 • 4. Конкретна именка е
A) светилка
B) итрина
C) тага
 • 5. Апстрактна именка е
A) добрина
B) дете
C) лист
 • 6. Именка во множина е
A) стол
B) врата
C) прозорци
 • 7. Именка во еднина е
A) знаци
B) клупи
C) табла
 • 8. Во куклената претстава улогите ги играат
A) пејачи
B) кукли
C) глумци
 • 9. Зборот tetratka е напишан со
A) латиница
B) глаголица
C) кирилица
 • 10. Точно поделен збор е
A) учи-ли-ште
B) учи-лиште
C) у-чи-ли-ште
 • 11. Пронајди го точно напишаниот збор
A) стопанска Банка
B) Стопанска Банка
C) Стопанска банка
Students who took this test also took :

Created with That Quiz — where a math practice test is always one click away.