kviz_dropki
Запиши колку зелени квадрати има?

Колку црвени триаголници има?

или вака е
поедноставно

Колку сини кругови има, запиши?

Запиши како дропка според бојата на стрелките!
8
7

 

1

6

5

2
3
4
Колку има жолти кругови? Запиши како дропка!
Колку има жолти кругови , а колку сини кругови има?
 Запиши како дропка!
a. колку се A?
Која е веројатноста:
МАТЕМАТИКА
Збор по случаен избор
b.  колку  се М
c.  колку се Т
Students who took this test also took :

Created with That Quiz — where a math practice test is always one click away.