македонски_нов_2_2018

Согласката Д по звучност прави пар со

 

безвучната согласка:

 

Согласката З по звучност прави пар со

 

безвучната согласка: 

 


Кој од следните зборови е правилно запишан?

 

леп
лепче
 леб

Кој збор е погрешно напишан? 

 

вторник
вторник
 фторник

Кој од следните зборови претставува збирна

 

именка? 

 

 народ
човек
птица

Именките кои означуваат збир, односно

множество од предмети и суштества кои 

претставуваат целина ги викаме:

 

„Република Македонија има мултиетничко


население“. Во оваа реченица збирна именка е: 

 

 

„Ја избриша прашината од мебелот во дневната соба“. 
Во ова реченица зборот мебел означува:

 

Книгата „Гоце Делчев“ која ја напишал Ванчо


Николески претставува:

 


Песните во кои поетот ги искажува своите

 

чувства, се:

 


Во лирските песни откриваме:

 

на

Песните во кои се пее за татковината, се:

 


Песните во кои се раскажува за настани,

 случки и подвизи на познати и непознати 

јунаци, ги викаме:

 


Согласките ги делиме на:  

 

и

Збирните именки се пишуваат со:

 


Во реченицата: На плоштадот „Македонија“

имаше многу народ, зборот народ 

означува:Кога писателот ги опишува Пелистерските

 

очи станува збор за: 

 


Што претставува јазикот на кој говориме?  

 

комуницирање
 средство за меѓусебно разбирање

разговор

Согласката б по звучност прави пар со

 

безвучната согласка:  

 


Прозно литературно дело кое обработува

 

теми од животот на децата со дејствие кое

 

трае подолг временски период го викаме:

 

за
Во реченицата На брегот видов мала куќичка. 
Описна придавка е: 
Придавките родот и бројот го добиваат од 

Во реченицата училишната библиотека е многу

 

богата со литература за деца.


Присвојна придавка е :
Сигналите и симболите се средство за 

Под                     се подразбира заедничко

 

име за: изборот, распоредот, формата

и композицијата на сите елементи на сцената.

 

Со неговиотцрвен автомобил минуваше

 низ градскиот метеж“.

 

Подвлечените зборови во оваа реченица ги

 

појаснуваат: 


„Бабината пита е највкусна“. 

Во оваа реченица зборот бабината

претставува:     

Зборовите градскиот, училишниот, младинскиот

 

претставуваат:


Настаните во филмот се снимаат со помош на:

 

Во реченицата: Мамината прегратака е најтопла,

 

зборот мамината претставува:

 

 

 


Читањето на уметнички текст со правилно 

дишење, со јасен и чист изговор на гласовите,

 со внесување на емоции и почитување на 

интерпункциските знаци се нарекува: 

 


Кој ја креира облеката на глумците?

 

 костимограф

сценограф

режисер

Students who took this test also took :

Created with That Quiz — a math test site for students of all grade levels.