повторување_придавки_2018

Од дадените именки напиши придавки!

Гостивар
Никола

Од дадените именки напиши придавки!

 

памук
пластика

 

Во дадениот текст пронајди ги присвојните придавки.

Јас сум ресенско, охридско, прилепско, селско.

 

Од именките изведи материјални придавки!
дрво
железо
кожа
Од броевите изведи бројни придавки!

пет

седум
десет
Од броевите изведи бројни придавки!
осумдесет
осум
Присвојните придавки означуваат

Од следнава реченица зпиши ги само присвојните

придавки:

Во близина на селските гробишта се наоѓаше

дедовата воденица низ која поминуваа планинските

потоци

.

Препознај ја бројната придавка во реченицата:

 

За десетина дена ќе го прославам десеттиот

роденден.

Students who took this test also took :

Created with That Quiz — the math test generation site with resources for other subject areas.