Наставно ливче од 2 тема за 7 одд
 • 1. Вирусите припаѓаат кон
A) на граница меѓу царствата
B) царство на бактерии
C) не припаѓаат во ниедно царство
 • 2. Вирусите
A) немаат клеточна градба
B) имаат градба
C) имаат клеточна градба
 • 3. Гените (наследниот материјал) кај вирусите се обвиткани со
A) клеточна обвивка
B) белковинска обвивка
C) видоизменета обвивка
 • 4. Од вирусите можат да заболат
A) сите живи организми
B) сите живи организми освен бактериите
C) само луѓето
 • 5. За вирусите
A) има соодветни лекови
B) нема соодветни лекови
C) понекогаш има соодветни лекови
 • 6. Царството на бактериите се вика Царство на
A) монери
B) протисти
C) вируси
 • 7. Бактериите кои го поткиселуваат млекото се
A) киселинските бактерии
B) млечните бактерии
C) спиралните бактерии
 • 8. Болеста туберкулоза е предизвикана од
A) бактерија со трепки
B) вирус
C) стапчеста бактерија -бацил
 • 9. Стерилизација е
A) заштита на прехранбени продукти
B) заштита на предмети
C) заштита на простории
 • 10. Царството на протисти е Царство на
A) алги
B) праживотни и алги
C) праживотни
 • 11. Габата што го произведува антибиотикот пеницилин се нарекува
A) пеницилиум
B) аманита
C) стрептомицин
 • 12. Квасецот припаѓа во царството на
A) габи
B) мувли
C) алги
 • 13. Бессемените растенија припаѓаат кон
A) царството на габи
B) царството на протисти
C) растителното царство
 • 14. Бессемени растенија се
A) само папратите
B) мововите и папратите
C) само мововите
 • 15. Заеднички особини за мовови и папрати се
A) се размножуваат со семки
B) имаат семки голи со крилца
C) се размножуваат со спори во присуство на вода
 • 16. Мововите и папратите се
A) голосемени растенија
B) семени растенија
C) бессемени растенија
 • 17. Голосемените и скриеносемените растенија заедно се
A) монокотиледони растенија
B) семени растенија
C) бессемени растенија
 • 18. Препознај ги голосемените растенија
A) секвоја,смрека,молика,кајсија
B) липа,бор,врба,смрека
C) молика,бор,ела,смрека
 • 19. Осков корен разликуваме кај
A) голосемените растенија
B) дикотиледоните растенија
C) монокотиледоните растенија
 • 20. Според нерватурата на листот растението што има паралелна нерватура е
A) голосемено
B) монокотиледоно
C) дикотиледоно
 • 21. Зелката е
A) голосемено растение
B) монокотиледоно растение
C) дикотиледоно растение
 • 22. Т4 се
A) мувли
B) бактерии
C) вируси
 • 23. При пресек на стеблото кај дикотиледоните растенија се забележува дека
A) спроводните садови се расфрлени
B) спроводните садови се наредени во вид на прстен
C) спроводните садови се распрснати
 • 24. Капините се
A) монокотиледони растенија
B) дикотиледони растенија
C) голосемени растенија
 • 25. Празот има
A) мрежест корен
B) жилесто разгранет корен
C) осков корен
Students who took this test also took :

Created with That Quiz — where a math practice test is always one click away.