Matemàtica financera
 • 1. Indica raonadament si és cert o fals: Un capital col·locat al 5% d’interès simple anual triga 20 anys a duplicar-se.
A) Cert, perquè el capital es dupliIqui cal que I=Co
B) Fals,depèn del capital inicial
 • 2. Indica raonadament si és cert o fals: A interès compost, un 2% trimestral és equivalent a un 8% anual.
A) Cert, equival al 8%
B) Fals, equival al 8,24%
 • 3. Indica raonadament si és cert o fals: Els interessos disminueixen a mesura que augmenta la freqüència de capitalització.
A) Fals, els interessos no són productius.
B) Fals, els interessos augmenten.
 • 4. Indica raonadament si és cert o fals: Si tenim el mateix capital inicial, taxa d’interès i període , a interès compost es produeixen més interessos que a interès simple.
A) Cert, els interessos són productius.
B) Fals, tenim els mateixos interessos.
 • 5. Un nou banc per Internet ens assegura uns interessos de 73,5 € si obrim una llibreta a termini amb 1.800 € des de l'1 de juny fins a final d’any. Quina és la taxa d’interès pactada si l’operació es realitza a interès simple?
A) 7% anual
B) 0,58% anual
C) 8,17% anual
 • 6. Una persona ha col·locat 4300 € en un fons d’inversió durant tres anys. Si ha obtingut uns interessos de 474,41 €, quin tipus d’interès compost anual tenia aquest fons d’inversió?
A) 3,68% anual
B) 3,55% anual
 • 7. Un interès nominal de 6,13% es capitalitza semestralment. Quina TAE li correspon?
A) 7,06%
B) 6,22 %
C) 6,26%
 • 8. Un interès nominal de 6,13% es capitalitza trimestralment. Quina TAE li correspon?
A) 6,26%
B) 6,27 %
C) 7,06%
 • 9. Un interès nominal de 6,13% es capitalitza mensualment. Quina TAE li correspon?
A) 7,06%
B) 6,22%
C) 6,31%
 • 10. A interès compost, calcula la taxa d'interès mensual equivalent a un 10% anual
A) 0,8%
B) 8%
 • 11. S’han invertit 4.000€ al 4% d’interès compost anual durant 5 anys. Calcula quants interessos han produït aquests diners en aquests anys.
A) I=800€
B) I=866,61€
C) I=4866,61€
 • 12. S’han invertit 4.000€ al 4% d’interès compost anual durant 5 anys. Quina quantitat hauríem d’invertir a interès simple i sense modificar la taxa d’interès anual per obtenir els mateixos interessos en el mateix temps?
A) Co=4.055,51€
B) Co= 4.333,05€
C) Co=433,31€
 • 13. Quina quantitat hauríem d’invertir a interès simple i sense modificar la taxa d’interès anual del 4% per tal d’obtenir el mateix capital final que invertint a interès compost 4.000€ en 5 anys?
A) Co= 4.055,51€
B) Co=24.333,05€
C) Co= 4.333,05€
 • 14. Es posa un capital de 3.000 euros a un interès compost del 3% anual durant 8 anys. Quants anys cal mantenir un capital de 2.500 euros en una entitat financera que ens ofereix un interès compost del 4,26% per tal d’obtenir el mateix capital en què s’han convertit els 3.000 euros al cap de 8 anys?
A) t= 9,95 anys
B) t= 10,05 anys
C) t= 9 anys
 • 15. A interès compost, calcula la taxa trimestral equivalen a 2,5% semestral.
A) i=1,24%
B) i= 5,06%
C) i=12,42%
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.