Cargur 2012 nivell 1 (3 punts)
1. En Josep vol pintar l’esl`ogan «VISCA EL CANGUR» en 
una paret. Vol que lletres diferents tinguin colors diferents,
 i que lletres iguals tinguin el mateix color. 
Quants colors necessitar`a?
Cargur 2012 nivell 1 (3 punts)
A) 7
B) 8
C) 9
D) 11
E) 13
A) 1 m
Cargur 2012 nivell 1 (3 punts)
2. Una pissarra fa 6 m d’ample. La part del mig fa 3 m. Les altres dues parts tenen la mateixa amplada. Quina ´es l’amplada de la part de la dreta?

B) 1,25 m
c) 1,5 m
D) 1,75 m
E) 2 m
A) 8
Cargur 2012 nivell 1 (3 punts)
3. La Sílvia pot posar 4 monedes dins un quadrat fet amb 4 llumins (vegeu la imatge).Quants llumins necessita, com a míınim, per a construir unquadrat que contingui 16 monedes que no se superposin? 
B) 10
c) 11
D) 15
E) 16
A) 120
4. En un avió, les files estan numerades de l’1 fins al 25,però la fila número 13 no existeix. La fila número 15 ténomés 4 seients per a passatgers, mentre que la resta tenen 6 seients per a passatgers. Quants seients per a passatgers hi ha a l’avió? 
Cargur 2012 nivell 1 (3 punts)
B) 138
c) 142
D) 144
E) 150
A) 8
Cargur 2012 nivell 1 (3 punts)
5. Al País de les Meravelles hi ha 5 ciutats. Cada parella deciutats està connectada per una carretera. Algunes de les carreteres són visibles i d’altres invisibles. Tal com podeu veure a la figura, hi ha 7 carreteres visibles. L’Alícia té unesulleres màgiques: quan mira el mapa amb aquestes ulleres només veu les que són invisibles. Quantes carreteres veul’Alícia? 
B) 8
c) 7
D) 6
E) 3
6. Quin dibuix obtenim unint els centres de totes les parelles
 d’hexàgons de la figura de la dreta que tenen algun costat 
comú? 
Cargur 2012 nivell 1 (3 punts)
A) 
B) 
c) 
D)
e)
A) (6 + 3 · 2) + 1
Cargur 2012 nivell 1 (3 punts)
7. A 6 li sumem 3. A continuació
 multipliquem el resultat per 2 i despr´es li sumem 1. 
Com escrivim aquesta operaci´o? 
D) 6 + 3 · (2 + 1)
B) 6 + 3 · 2 + 1
E) (6 + 3) · 2 + 1
c) (6 + 3) · (2 + 1)
A) 20 kg
Cargur 2012 nivell 1 (3 punts)
8. Un globus pot arribar a aixecar una cistella que porti, en el seu interior, 80 quilos de pes. Dos globus, del mateix tipus, poden arribar a aixecar la mateixa cistella amb 180 quilos. Quin és el pes de la cistella? 
B) 50 kg
c) 30 kg
D) 40 kg
E) 10 kg
9. La moneda superior gira sense lliscar al voltant de la moneda inferior, que es mant´e fixa, fins a la posició que s’indica a la figura. Quina és la posició final de les monedes?
A)
Cargur 2012 nivell 1 (3 punts)
B) 
C) 
D) 
E)
A) 20 kg
Cargur 2012 nivell 1 (3 punts)
10. La Rita i l’Ovidi han anat a buscar pomes i peres
 a l’hort de la seva `avia; en total han collit 25 peces de fruita. 
De cam´ı cap a casa seva, la Rita es menja una poma i tres peres i l’Ovidi es menja tres pomes i dues peres. En arribar a casa seva, veuen que els queden el mateix nombre de peres que de pomes. Quantes peres han agafat de l’hort de la seva `avia? 
B) 50 kg
c) 30 kg
D) 40 kg
E) 10 kg
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.