Semblança + Tales
Si els dos triangles són semblants.
Com calcularies la raó de semblança?
a=5
a'=8
r=
* Escriu el resultat amb la coma decimal a dalt
- Si la raó de semblança és 1,5.
- Quin és el perímetre del triangle gran?
4 cm
5 cm
3 cm
cm
Raó de semblança = 2'5
a'=
* Escriu el resultat amb la coma decimal a dalt
4
5
3
b'=
a'
b'
c'=
c'
Hem ampliat aquest pentàgon regular. Calcula r:
r=
* Escriu el resultat amb la coma decimal a dalt
Dos triangles ABC i A'B'C' són semblants i la seva raó
de semblança és 3. Troba les longituds dels costats
del triangle ABC
A'B'=6cm
B'C'=9cm
AC=
AB=
BC=
cm
cm
cm
A'C'=15cm
* Escriu el resultat amb la coma decimal a dalt
r=
* Escriu el resultat amb la coma decimal a dalt
3
X=
3'75
4
* Escriu el resultat amb la coma decimal a dalt
2
16
x=
7'25
x
* Escriu el resultat amb la coma decimal a dalt
6
3
4
x=
x
* Escriu el resultat amb la coma decimal a dalt
AD=
AB=4      AC=10
A
B
D
BD=
CE=5     DE=9
C
E
* Escriu el resultat amb la coma decimal a dalt
- Si la raó de semblança és 1,5.
- Quin és el perímetre del triangle gran?
4 cm
5 cm
3 cm
cm
* Escriu el resultat amb la coma decimal a dalt
R- L'arbre fa 
Calcula l'alçada d'aquest arbre sabent les dades 
següents:
4'5m
m d'alçada
1,2m
1,5m
* Escriu el resultat amb la coma decimal a dalt
Troba  a quina alçada es troba la finestra del terra
R- La finestra està a
3m
0,8 m
H
m del terra.
1,6 m
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.