Equacions de 2n grau completes
__1. 2x2+3x+2=0A. No hi ha cap solució, discriminant -16
__2. 2x2+x-6=0B. x1=-3 i x2=2
__3. 3x2+6x-45=0C. x1=3 i x2=2
__4. 3x2=-5x-3D. x1=4 i x2=1
__5. x2+2x+5=0E. No hi ha cap solució, discriminant -7
__6. x2+20=-9xF. x1=-5 i x2=-4
__7. x2+x=6G. x=3 només una solució
__8. x2-5x+4=0H. No hi ha cap solució, discriminant -11
__9. x2-5x+6=0I. x1=-2 i x2=3/2
__10. x2-6x+9=0J. x1=3 i x2=-5
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.