Operacions amb monomis
__1. -2x3y2·5y4A. -7x3
__2. -y5+3y5-y5+8y5B. -3x3
__3. 2x2y3·6xy3C. 9y5
__4. 2x3-3x3+10x3-12x3D. -y5
__5. 3x3+5x3-7x3-8x3E. 12x3y6
__6. 3x4·(-3x)·5x2·2F. -10x3y6
__7. 4y5-3y5-y5G. 4 xy2
__8. 15x5z3:(-3xz2)H. -90x7
__9. 30x7z:(-6x4)I. -5x4z
__10. xy2 + xy2 + xy2 + xy2J. -5x3z
__11. (-25 a4b2)/(2ab)A. 6xy3
__12. (0,5 x)·(2 x)·(7 x)B. -5 x
__13. (2x)·(3y)·(y2)C. 16x4
__14. (12 x3y)/(9 x y)D. 29ab
__15. (ab)·(a2b)·(ab2)E. 7x3
__16. 4ab +12 ab - (- 13ab)F. -12,5a3b
__17. ab + ba + ab + baG. (1,333···)x2
__18. m·m+m·m+2 m2H. a4b4
__19. x+ 2 x - 3x - 5 xI. 4 ab
__20. x x x x 2 2 2 2J. 3m2
__21. -3 uv -6 uv + 4 uvA. y
__22. 2 uv + 7 uv - 5 uvB. 6 ab
__23. 3 y - y + 4 xC. 4 x2
__24. 4 ab - 2 ab + 3 baD. 4 abc
__25. a2 + x2 - a2 *+3 x2E. -5 uv
__26. ab + 2 ab -ba + 4 abF. 4 uv
__27. abc + cba + bca + cabG. 2 y + 4 x
__28. abc - 7 abc + 11 abcH. 5 abc
__29. x +3x - 4x + yI. 4 ab
__30. x2 - y2 + 3 x2 - 6 y2J. 4 x2 - 7 y2
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.