Avaluació_Funció quadràtica
 • 1. Quina de les paràboles següents no talla l'eix d'abscisses?
A) y=3x2-2
B) y=2x2-3
C) y=2+3x2
D) y=5-x2
 • 2. L'eix de simetria de la paràbola y=x2-2x+8 és la recta
A) x=-1
B) x=-2
C) y=1
D) x=1
 • 3. Les branques de la paràbola y=-2x2 van
A) Amunt
B) Avall
 • 4. El vèrtex de la paràbola y=-3x2+4 és el punt
A) V(0,-4)
B) V(1,-2)
C) V(0,4)
D) V(4,0)
 • 5. Aquesta paràbola té la mateixa obertura que y=3x2
A) y=-2x2
B) y=3x2-3
C) y=-3x2+2
D) y=2x2+x+1
 • 6. El punt de tall de la paràbola y= x2+3x+1 amb l'eix d'ordenades és:
A) (-1,0)
B) (1,0)
C) (0,-1)
D) (0,1)
 • 7. D'aquestes paràboles y=x2+3; y=4x2+2x-1;y= -3x2+x-2; y=2x2+x+1, la paràbola que té les branques més tancades
A) y=x2+3
B) y=4x2+2x-1
C) y= -3x2+x-2
D) y=2x2+x+1
 • 8. Els punts de tall de la paràbola y=x2-8x+12 amb l'eix d'abscisses són:
A) (0,12)
B) (-6,0) i (-2,0)
C) (6,0) i (2,0)
 • 9. El vèrtex de la paràbola y=2x2+4x és
A) V(-1,-2)
B) V(-1,4)
C) V(1,-2)
D) V(1,2)
 • 10. L'equació d'aquesta paràbola és:
A) y=(x+3)·(x-1)
B) y=x(x-1)
C) y=(x-3)·(x+1)
 • 11. L'equació d'aquesta paràbola és:
A) y=(x-1)2
B) y=(x+1)2
C) y=x2
 • 12. L'equació d'aquesta paràbola és:
A) y=(x+2)·(x-2)
B) y=X(x+2)
C) y=-(x+2)·(x-2)
 • 13. La paràbola y=x2+2x+1 té al vèrtex situat
A) A l'eix d'abscisses
B) Per sobre l'eix d'abscisses
C) Per sota l'eix d'abscisses
 • 14. La paràbola y=x2-1
A) Talla l'eix d'abscisses en un únic punt
B) No talla l'eix d'abscisses
C) Talla l'eix d'abscisses en dos punts
 • 15. Representa la paràbola y= 2x2-2x-4, té les característiques següents:
A) V(1/2,-9/2), Branques amunt i passa pel punts (-1,0), (2,0) i (0,-4)
B) V(-1/2, -5/2), Branques amunt i passa pels punts (-1,0),(2,0) i (0,-4)
C) V(1/2,9/2), Branques amunt i passa pels punts (-2,0), (1,0) i (0,-4)
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.