Tema 3 Suma/Resta de Polinomis
  • 1. P(x)=x4+2x3+3x i Q(x)=2x3+x2-3x+5 Calcula P(x)+Q(x)
A) x4+4x3+x2+5
B) 3x4-5x3+x2
C) Cap de totes
D) x4+5x3-2x2
E) x4-3x2+x2
  • 2. P(x)=x4+2x3+3x i Q(x)=2x3+x2-3x+5 Calcula 3·P(x)-Q(x) (primer multiplica P(x) per 3 i després li restes Q(x)
A) 3x4+4x3+x2-12x-5
B) Cap de totes
C) 3x5+4x6-x2+12x-5
D) 6x4-2x3-x2+1x-5
E) 3x4+4x3-x2+12x-5
  • 3. P(x)=8x4+x2-5x-4 i Q(x)=3x3+x2-3x-2 Calcula P(x)+Q(x)
A) 8x4+3x3+2x2-8x-6
B) 4x4+3x3+x2-6x-4
C) 8x4+3x6+2x4-8x2-6
D) -8x4-3x3-2x2+8x+6
E) Cap de totes
  • 4. P(x)=5x3+2x2+3x+4 i Q(x)=6x3+7x2+5x+1 Calcula P(x)-Q(x)
A) x3+5x2+2x-3
B) -x6-5x4-2x2+3
C) x6+5x4+2x2+3
D) Cap de totes
E) -x3-5x2-2x+3
  • 5. P(x)=-7x3+2x2-x-2 i Q(x)=6x3-2x2+x-2 Calcula P(x)-3Q(x)
A) 25x6-8x4+4x2-4
B) -25x6+8x4-4x2+4
C) Cap de totes
D) -25x3+8x2-4x+4
E) 25x3-8x2+4x-4
  • 6. P(x)=-x3+x2-x-1 ; Q(x)=x3-2x2+x-2 i R(x)=5x3+2x2+3x+4 Calcula P(x)-Q(x)+R(x)
A) 5x3+2x2+x+5
B) 3x9+5x6+x3+5
C) -3x3-5x2-x-5
D) Cap de totes
E) 3x3+5x2+x+5
  • 7. -(-x3+x2-x-1)+2(x4+2x3+3x)-3(8x4+x2-5x-4)
A) Cap de totes
B) -26x4+5x3-4x2127x+13
C) -22x4-7x3-4x2+11x+13
D) -22x4+5x3-4x2+22x+13
E) -22x8+5x6-4x4+22x3+13
  • 8. Que es el Grau d'un polinomi?
A) Cap de totes
B) El signe del terma de major grau
C) El major exponent de la part literal
D) El valor del major coeficient
E) Depèn del valor de x
  • 9. Que es el Valor numèric d'un polinomi?
A) El major exponent de la part literal
B) Sols es calcula per a els monomis
C) Cap de totes
D) Cal substituir la x per un nombre i fer les operacions
E) 0
  • 10. A un polinomi es redueixen termes, quan
A) Cap de totes
B) Quan es calcula el valor numèric
C) Desprès de extraure factor comú
D) Quan hi han termes amb el mateix coeficient
E) Al polinomi hi han termes semblats
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.